หลักสูตร

               มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

  พ.ศ.   หลักสูตร สาขาวิชา (วิชาเอก) ใช้กับ นศ. เอกสาร สภาอนุมัติ สป.อว.รับรอง อื่น ๆ
  2566 01 วิทยาศาสตรบัณฑิต ภูมิสารสนเทศ (CWIE) รหัส 66 - 70 Download 18/05/66    CWIE-66
  2566   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   รหัส 66 - 70 Download 19/01/66    
  2565 01 วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์
  รหัส 65 - 69 Download 21/10/64 10/04/65 -
  2565 02 วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ
  รหัส 65 - 69 Download 21/10/64 30/03/65 -
  2565 03 วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ รหัส 65 - 69 Download 21/10/64 12/06/65 -
  2565 04 ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปศึกษา (4 ปี) รหัส 65 - 69 Download 21/10/64 11/05/65 วิชาชีพ
  2565 05 เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  (เทคโนโลยีไฟฟ้าสื่อสารและสารสนเทศ)
  (เทคโนโลยีการผลิตและระบบอัตโนมัติ)
  รหัส 65 - 69 Download 18/11/64 10/04/65 -
  2565 06 นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์ รหัส 65 - 69 Download 20/01/65 11/05/65 -
  2565 07 ศิลปศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รหัส 65 - 69 Download 20/01/65 11/05/65  CWIE-65
  2565 08 วิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี รหัส 65 - 69 Download 17/03/65 06/08/65 -
  2564 01 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     Download 12/11/63 02/04/64 -
  2564 02 นิติศาสตรบัณฑิต - รหัส 64 - 68 Download 26/11/63 17/02/64 สมอ.08-1
  2564 03 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต - รหัส 64 - 68 Download 26/11/63 31/07/64 สมอ.08-1
  2564 04 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย รหัส 64 - 68 Download 26/11/63 17/02/64 สมอ.08-1
  2564 05 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ รหัส 64 - 68 Download 26/11/63 17/02/64 -
  2564 06 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน รหัส 64 - 68 Download 26/11/63 29/05/64 สมอ.08-1
  2564 07 ศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาสังคม รหัส 64 - 68 Download 27/11/63 17/02/64 สมอ.08-1
  2564 08 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารธุรกิจ
  (การเงินและการธนาคาร)
  (การตลาด)
  (การจัดการธุรกิจ)
  (เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล)
  (การเป็นผู้ประกอบการ)
  (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)
  รหัส 64 - 68 Download 27/11/63 31/05/64 สมอ.08-1 สมอ.08-2
  2564 09 บัญชีบัณฑิต - รหัส 64 - 68 Download 27/11/63 17/02/64 วิชาชีพ
  2564 10 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ รหัส 64 - 68 Download 27/11/63 29/03/64 วิชาชีพ สมอ.08-1 สมอ.08-2  CWIE-65
  2564 11 วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์
  (เคมี)
  (เคมีอุตสาหกรรม)
  (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
  รหัส 64 Download 27/11/63 28/12/64 -
  2564 12 วิทยาศาสตรบัณฑิต นวัตกรรมและธุรกิจอาหาร รหัส 64 - 68 Download 27/11/63 29/03/64 สมอ.08-1
  2564 13 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ รหัส 64 - 68 Download 27/11/63 31/05/64  CWIE-65
  2564 14 วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีภูมิศาสตร์
  (ภูมิสารสนเทศ)
  (เทคโนโลยีโลจิสติกส์)
  รหัส 64 - 68 Download 21/01/64 23/06/64 -
  พ.ศ.   หลักสูตร สาขาวิชา ระดับ ใช้กับ นศ. เอกสาร สภาอนุมัติ สป.อว.รับรอง สมอ.08
  2566 01 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) การจัดการสมัยใหม่ ป.โท รหัส 66 - 70 Download 18/05/66    
  2566 02 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา ป.เอก รหัส 66 - 70 Download 15/06/66    
  2566 03 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา ป.โท รหัส 66 - 70 Download 15/06/66    
  2566 04 ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) การบริหารการศึกษา ป.โท รหัส 66 - 70 Download 15/06/66    
  2566 05 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) รัฐประศาสนศาสตร์ ป.โท รหัส 66 - 70 Download 15/06/66    
  2562 04 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) การบริหารการศึกษา ป.เอก รหัส 62 - 66 Download 14/03/62 08/02/63 สมอ.08-1
  2561 01 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา ป.โท รหัส 61 - 65 Download 19/07/61 16/07/62 สมอ.08-1
  2561 02 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา ป.เอก รหัส 61 - 65 Download 19/07/61 16/07/62 สมอ.08-1
  2561 03 ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) การบริหารการศึกษา ป.โท รหัส 61 - 65 Download 19/07/61 16/07/62 สมอ.08-1
  พ.ศ.   หลักสูตร สาขาวิชา ใช้กับ นศ. เอกสาร สภาอนุมัติ สกอ.รับรอง สมอ.08
  2565 01 ประกาศนียบัตร ผู้ช่วยพยาบาล รหัส 66 - 70 Download 18/05/66
  -
  -
  2562 01 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู รหัส 62 - 66 Download 07/05/62 30/04/63 สมอ.08-1 สมอ.08-2
  2549 01 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู รหัส 49 - 53 Download
  -
  07/06/50
  -