หลักสูตร

               มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

  พ.ศ.   หลักสูตร สาขาวิชา (วิชาเอก) ใช้กับ นศ. เอกสาร สภาอนุมัติ สป.อว.รับรอง อื่น ๆ
  2567 01 ครุศาสตรบัณฑิต การประถมศึกษา (4 ปี) รหัส 67 - 71 Download 20/07/66    
  2567 02 ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย (4 ปี) รหัส 67 - 71 Download 20/07/66    
  2567 03 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ (4 ปี) รหัส 67 - 71 Download 20/07/66    
  2567 04 ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) รหัส 67 - 71 Download 20/07/66    
  2567 05 ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ (4 ปี) รหัส 67 - 71 Download 20/07/66    
  2567 06 วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม รหัส 67 - 71 Download 29/09/66   CWIE-67
  2567 07 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) วิทยาศาสตร์ศึกษา รหัส 67 - 71 Download 29/09/66    
  2567 08 ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ศึกษา (4 ปี)
  (ฟิสิกส์)
  (เคมี)
  (ชีววิทยา)
  รหัส 67 - 71 Download 29/09/66    
  2567 09 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ (4 ปี) รหัส 67 - 71 Download 29/09/66    
  2567 10 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย (4 ปี) รหัส 67 - 71 Download 29/09/66    
  2567 11 ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา (4 ปี) รหัส 67 - 71 Download 29/09/66    
  2567 12 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน (4 ปี) รหัส 67 - 71 Download 19/10/66    
  2567 13 ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา (4 ปี) รหัส 67 - 71 Download 19/10/66    
  2567 14 ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปศึกษา (4 ปี) รหัส 67 - 71 Download 19/10/66    
  2567 15 ครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา (4 ปี) รหัส 67 - 71 Download 19/10/66    
  2567 16 วิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ประยุกต์ รหัส 67 - 71 Download 16/11/66    
  2567 17 เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา รหัส 67 - 71 Download 16/11/66    
  2567 18 เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า รหัส 67 - 71 Download 16/11/66    
  2567 19 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก รหัส 67 - 71 Download 16/11/66   CWIE-67
  2567 20 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเทคโนโลยี
  (วิศวกรรมพลังงานและระบบควบคุม)
  (วิศวกรรมสมาร์ทกริดและยานยนต์ไฟฟ้า)
  (วิศวกรรมวัสดุและอุตสาหการ)
  รหัส 67 - 71 Download 16/11/66    
  2566 01 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) การจัดการสมัยใหม่ รหัส 66 - 70 Download 18/05/66    
  2566 02 วิทยาศาสตรบัณฑิต ภูมิสารสนเทศ รหัส 66 - 70 Download 18/05/66 03/06/67 สป.อว.แก้ไขCWIE-66
  2566 03 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา รหัส 66 - 70 Download 15/06/66    
  2566 04 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา รหัส 66 - 70 Download 15/06/66    
  2566 05 ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) การบริหารการศึกษา รหัส 66 - 70 Download 15/06/66    
  2566 06 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) รัฐประศาสนศาสตร์ รหัส 66 - 70 Download 15/06/66    
  2566   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 24 หน่วยกิต (เกณฑ์ 65)   Download 19/01/66 - -
  2565 01 วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์
  รหัส 65 - 69 Download 21/10/64 10/04/65 -
  2565 02 วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ
  รหัส 65 - 69 Download 21/10/64 30/03/65 -
  2565 03 วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ รหัส 65 - 69 Download 21/10/64 12/06/65 -
  2565 04 ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปศึกษา (4 ปี) รหัส 65 - 66 Download 21/10/64 11/05/65 วิชาชีพ
  2565 05 เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  (เทคโนโลยีไฟฟ้าสื่อสารและสารสนเทศ)
  (เทคโนโลยีการผลิตและระบบอัตโนมัติ)
  รหัส 65 - 69 Download 18/11/64 10/04/65 -
  2565 06 นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์ รหัส 65 - 69 Download 20/01/65 11/05/65 -
  2565 07 ศิลปศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รหัส 65 - 69 Download 20/01/65 11/05/65 CWIE-65
  2565 08 วิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี รหัส 65 - 69 Download 17/03/65 06/08/65 CWIE-65
  พ.ศ.   หลักสูตร สาขาวิชา ระดับ ใช้กับ นศ. เอกสาร สภาอนุมัติ สป.อว.รับรอง สมอ.08
  2567 01 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) วิทยาศาสตร์ศึกษา ป.โท รหัส 67 - 71 Download 29/09/66    
  2566 01 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) การจัดการสมัยใหม่ ป.โท รหัส 66 - 70 Download 18/05/66    
  2566 02 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา ป.เอก รหัส 66 - 70 Download 15/06/66    
  2566 03 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา ป.โท รหัส 66 - 70 Download 15/06/66    
  2566 04 ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) การบริหารการศึกษา ป.โท รหัส 66 - 70 Download 15/06/66    
  2566 05 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) รัฐประศาสนศาสตร์ ป.โท รหัส 66 - 70 Download 15/06/66    
  2562 04 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) การบริหารการศึกษา ป.เอก รหัส 62 - 66 Download 14/03/62 08/02/63 สมอ.08-1
  2561 01 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา ป.โท รหัส 61 - 65 Download 19/07/61 16/07/62 สมอ.08-1
  2561 02 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา ป.เอก รหัส 61 - 65 Download 19/07/61 16/07/62 สมอ.08-1
  2561 03 ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) การบริหารการศึกษา ป.โท รหัส 61 - 65 Download 19/07/61 16/07/62 สมอ.08-1
  พ.ศ.   หลักสูตร สาขาวิชา ใช้กับ นศ. เอกสาร สภาอนุมัติ สกอ.รับรอง สมอ.08
  2565 01 ประกาศนียบัตร ผู้ช่วยพยาบาล รหัส 66 - 70 Download 18/05/66
  -
  -
  2562 01 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู รหัส 62 - 66 Download 07/05/62 30/04/63 สมอ.08-1 สมอ.08-2
  2549 01 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู รหัส 49 - 53 Download
  -
  07/06/50
  -