ติดต่อเรา


ที่ตั้ง : อาคารเรียนรวมและอำนวยการ ตึก14 ชั้น 2
เบอร์ติดต่อ 055-706555
งานเลขานุการ ต่อ 1022 , 1023
งานหลักสูตรและแผนการเรียน ต่อ 1451, 1452, 1453
งานทะเบียนและประมวลผล ต่อ 1477, 1478
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อ 1460

สายตรง 055-706-547

ติดต่อผู้ดูแลเว็ปไซต์ 055706555 ต่อ 1452
หรือ Email : ryo.nu@hotmail.com

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
https://reg.kpru.ac.th
https://tabian.kpru.ac.th
https://e-student.kpru.ac.th
https://admission.kpru.ac.th

ที่ตั้ง สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ชื่อหน่วยงาน : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ที่ตั้ง : อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (ตึก14) ชั้น 2 เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000