ติดต่อเรา

               สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
The Office of Academic Promotion and Registration

  ที่อยู่ | ที่ตั้ง

อาคารเรียนรวมและอำนวยการ | อาคาร 14
  อาคารเรียนรวมและอำนวยการ ชั้น 2 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ที่อยู่
     เลขที่ 69 หมู่ 1
     ตำบลนครชุม
     อำเภอเมือง
     จังหวัดกำแพงเพชร
     62000
address
     69 Moo 1
     Nakornchum
     Muang
     Kamphaeng Phet
     62000

  โทรศัพท์ (055) 706 555

ต่อภายใน
 หน่วยงาน
1022
- งานเลขานุการ
1023
- งานรับสมัครนักศึกษา
1021
- งานหลักสูตรและแผนการเรียน
1451
- งานตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบ ภาคปกติ [จันทร์ - ศุกร์]
1452
- งานตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบ ภาคกศ.บป. [เสาร์ - อาทิตย์]
1477
- งานทะเบียน
1479
- งานประมวลผล
1460
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
   

  สายตรง | อีเมล์ [E-Mail]

สายตรง :

 (055) 706 547

Email :
register_kpru@hotmail.com
facebook :
www.facebook.com/tabianregistrar