ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

               สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

  ปรัชญา

ปรัชญา [Philosophy]
          บริการและสนับสนุนงานการจัดการศึกษาอย่างมีระบบ มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ

  วิสัยทัศน์ | พันธกิจ | ค่านิยม

วิสัยทัศน์ [Vision]
          เป็นหน่วยงานที่ให้บริการทางการศึกษาที่พึงพอใจ ได้มาตรฐาน รวดเร็ว ถูกต้อง ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ครอบคลุมทุกงาน
พันธกิจ [Mission]
     1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
     2. ให้บริการทางการศึกษา แก่คณาจารย์ นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
     3. บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
ค่านิยม [Core Values]
     Devotion : อดทน เสียสละ
     Impartiality : ปฏิบัติเสมอภาค
     Cooperation : ช่วยเหลือ ร่วมงาน
     Fairness : บริการเป็นธรรม

  ผลิตภัณฑ์ | บริการ

ผลิตภัณฑ์ [Product] | บริการ [Service]
          สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีงานบริการหลักของหน่วยงาน คือ งานเลขานุการ งานทะเบียนและประมวลผล งานหลักสูตรและแผนการเรียน และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายในงานแต่ละส่วนจะมีบุคลากรที่รับผิดชอบเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ และในภาพรวมได้เน้นการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารและการจัด เพื่อประสิทธิภาพในการให้บริการอย่างมีคุณภาพ ได้แก่ การรับสมัครนักศึกษา การให้คำปรึกษา ประสานงานข้อมูลหลักสูตรและแผนการเรียน การจัดตารางเรียน ตารางสอน และตารางสอบ การเทียบโอน รายวิชา การลงทะเบียนเรียน การประเมินผลการเรียน การอนุมัติผลการศึกษา และการจัดทำ เอกสารรับรองทางการศึกษา ซึ่งเป็นพันธกิจที่สนับสนุนภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

ผลิตภัณฑ์ | บริการหลัก

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารและการจัดการศึกษา

ผู้รับบริการ | ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 • ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
 • อาจารย์
 • เจ้าหน้าที่
 • นักศึกษา

ความสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จ

 • การบริหารและการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ

กลไกการส่งมอบ

 • จัดทำคู่มือ เอกสารสิ่งพิมพ์เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 • จัดฝึกอบรม และให้คำแนะนำการใช้งานระบบ

ผลิตภัณฑ์ | บริการหลัก

การบริการทางการศึกษา

ผู้รับบริการ | ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 • นักศึกษา
 • อาจารย์ | เจ้าหน้าที่
 • ผู้ปกครอง
 • ศิษย์เก่า | นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

ความสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จ

 • ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ

กลไกการส่งมอบ

 • การให้บริการเอกสารทางการศึกษา
 • การให้คำปรึกษาทางการศึกษา