ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ


ปรัชญา

บริการและสนับสนุนงานการจัดการศึกษาอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานที่สนับสนุน ประสานงานและให้บริการงานการจัดการศึกษาอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยี

พันธกิจ

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตบัณฑิต
2. มุ่งให้บริการทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
3. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ | ภาระกิจหลัก


เป้าประสงค์

1. เพื่อให้บัณฑิตมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
2. เพื่อให้บริการทางการศึกษาอย่างรวดเร็ว ถูกต้องและทั่วถึง
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการงานให้มีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
5. มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรับนักศึกษาอย่างทั่วถึง

ภาระกิจหลัก

1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง
2. พัฒนาฐานข้อมูลทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย
3. ประสานงานกับคณะในการจัดทำแผนการเรียนของนักศึกษาทุกหลักสูตร
4. ให้บริการทางวิชาการแก่ผู้ใช้บริการและประชาชนทั่วไป