หลักสูตรสถาบันราชภัฏ

               มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คำอธิบายรายวิชา หลักสูตรสถาบันราชภัฏ

  พ.ศ.   หมวดวิชา หมู่วิชา เล่ม ใช้กับ นศ. เอกสาร
  2542   หมวดศึกษาทั่วไป -   รหัส 43 - 48 Download
  2543 01 ครุศาสตร์
  (100 –149)
  101 หลักการศึกษา
  102 หลักสูตรและการสอน
  103 เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
  104 ประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
  105 จิตวิทยาและการแนะแนว
  106 การบริหารการศึกษา
  107 การศึกษาปฐมวัย
  108 การศึกษาพิเศษ
  1 รหัส 43 - 48 Download
  2543 02 มนุษยศาสตร์
  (150 –199)
  151 ปรัชญา
  152 ศาสนาและเทววิทยา
  153 ภาษาศาสตร์
  154 ภาษาไทย
  155 ภาษาอังกฤษ
  156 - 2562 ภาษาต่างประเทศ
  163 หมู่วิชาบรรณารักษ์และสารนิเทศ
  164 หมู่วิชาประวัติศาสตร์
  1 รหัส 43 - 48 Download
  2543 03 ศิลปกรรมศาสตร์
  (200 –249)
  201 ทฤษฏี หลักการ และความเข้าใจทางศิลปกรรม
  202 วิจิตรศิลป์
  203 ประยุกต์ศิลป์ ออกแบบ 2 มิติ
  204 ประยุกต์ศิลป์ ออกแบบ 3 มิติ
  205 นาฎศิลป์และการแสดง
  206 ดุริยางคศิลป์
  1 รหัส 43 - 48 Download
  2543 04 สังคมศาสตร์
  (250 –299)
  251 จิตวิทยา
  252 มานุษยวิทยา
  253 สังคมวิทยา
  254 ภูมศาสตร์
  255 รัฐศาสตร์
  256 นิติศาสตร์
  257 เศรษฐศาสตร์
  2 รหัส 43 - 48 Download
  2543 05 นิเทศศาสตร์
  (300–349)
  301 การสื่อสาร
  302 สิ่งพิมพ์
  303 การประชาสัมพันธ์
  304 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
  305 การโฆษณา
  306 การถ่ายภาพ
  307 ภาพยนตร์
  2 รหัส 43 - 48 Download
  2543 06 บริหารธุรกิจและการจัดการ
  (350–399)
  351 เลขานุการ
  352 การบัญชี
  353 การเงินและการธนาคาร
  354 การตลาด
  355 การสหกรณ์
  356 การบริหารธุรกิจ
  357 ธรกิจบริการ
  358 ประกันภัยและวินาศภัย
  359 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  2 รหัส 43 - 48 Download
  2543 07 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  (400 –449)
  401 ฟิสิกส์
  402 เคมี
  403 ชีววิทยา
  404 ดาราศาสตร์
  405 วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก
  406 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  407 วิทยาศาสตร์สุขภาพ
  408 วิทยาศาสตร์การกีฬา
  409 คณิตศาสตร์
  411 สถิติประยุกต์
  412 คอมพิวเตอร์
  3 รหัส 43 - 48 Download
  2543 08 คหกรรมศาสตร์
  (450–499)
  451 อาหารและโภชนาการ
  452 ผ้าและเครื่องแต่งกาย
  453 บ้านและการจัดการทรัพยากร
  454 พัฒนาการครอบครัวและเด็ก
  455 ศิลปประดิษฐ์
  456 สิ่งทอ
  3 รหัส 43 - 48 Download
  2543 09 เกษตรศาสตร์
  (500 –549)
  501 ปฐพีวิทยา
  502 พืชไร่
  503 พืชสวน
  504 สัตวบาล
  505 สัตวรักษ์
  506 การประมง
  507 อุตสาหกรรมเกษตร
  508 กีฎวิทยา โรคพืชและวัชพืช
  509 วนศาสตร์
  511 การชลประทาน
  512 เกษตรกลวิธาน
  513 ส่งเสริมการเกษตร
  514 สื่อสารการเกษตร
  515 เกษตรศึกษา
  3 รหัส 43 - 48 Download
  2543 10 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  (550 –599)
  551 อุตสาหการ
  552 เซรามิกส์
  553 ศิลปหัตถกรรม
  554 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  555 ออกแบบ-เขียนแบบสถาปัตยกรรม
  556 ก่อสร้าง-โยธา
  557 ไฟฟ้ากำลัง
  558 อิเล็กทรอนิกส์
  559 เครื่องกล
  561 เทคนิคการผลิต
  562 เทคโนโลยีการพิมพ์
  563 สถาปัตยกรรมภายใน
  564 เทคโนโลยีฟิสิกส์ประยุกต์ในอุตสาหกรรม
  565 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
  4 รหัส 43 - 48 Download