กำหนดการ อนุมัติผล และ ประชุมคณะกรรมการวิชาการ

               มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

  กำหนดการ อนุมัติผล และ ประชุมคณะกรรมการวิชาการ

กำหนดการอนุมัติผลการศึกษา ภาคปกติ ภาคกศ.บป. บัณฑิตศึกษา
กำหนดการอนุมัติผลการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2567 Download Download Download
กำหนดการอนุมัติผลการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566 Download Download Download
กำหนดการอนุมัติผลการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2565 Download Download Download
กำหนดการอนุมัติผลการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564 Download Download
กำหนดการอนุมัติผลการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563 Download Download
กำหนดการอนุมัติผลการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562 Download Download
กำหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ เอกสาร
กำหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ พ.ศ. 2567 Download
กำหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ พ.ศ. 2566 Download
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ พ.ศ. 2566 Download
ข้อบังคับ ว่า ด้วยคณะกรรมการวิชาการ พ.ศ. 2566 Download