บุคลากร


สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


ผศ.ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนา
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


อาจารย์วันวิสา พวงมาลัย
รองผู้อำนวยการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล


อาจารย์จินดาพร อ่อนเกตุ
รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ


นางบุษบา เหมือนวิหาร
รองผู้อำนวยและหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการนางสาวน้ำพัก ข่ายทอง
หัวหน้างานเลขานุการ

บุคลากรภายในหน่วยงาน
นางสาวกนกกร ทองคำ


อาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ ตุ้มมี
หัวหน้างานหลักสูตรและแผนการเรียน

บุคลากรภายในหน่วยงาน
นางสาวชุลีพร แสงสุวรรณ์
นายชัยเดช ขัตติยะ
นายวงศกร เฮี้ยนเจริญ


ผศ.จิรพงค์ พวงมาลัย
หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล

บุคลากรภายในหน่วยงาน
นางสาวผดุงพร พันธ์พืช
นางมณฑา ตะติยะ
นางสาวนฤมน เสริมสนธิ
นางสาวศิริวรรณ หมื่นเอ
นางสาววิรัลพัชร์ แก้วคำพิศุทธิ์


อาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ ตุ้มมี
หัวหน้างานสหกิจศึกษา


นายคมกริช กลิ่นอาจ
หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ

บุคลากรภายในหน่วยงาน
นายสุรเชษฐ ขอนทอง


นางบุษบา เหมือนวิหาร
หัวหน้างานตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา

บุคลากรภายในหน่วยงาน
นางสาวภนิดา กิจวรรณ


บุคลากร งานเลขานุการ


นางสาวน้ำพัก ข่ายทอง
หัวหน้างานเลขานุการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์ภายใน 1023


นางสาวกนกกร ทองคำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | พนักงานราชการ
เบอร์ภายใน 1022

บุคลากร งานหลักสูตรและแผนการเรียน


อาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ ตุ้มมี
หัวหน้างานหลักสูตรและแผนการเรียน


นายชัยเดช ขัตติยะ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ | พนักงานราชการ
เบอร์ภายใน 1021


นางสาวชุลีพร แสงสุวรรณ์
นักวิชาการศึกษา | พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์ภายใน 1451


นายวงศกร เฮี้ยนเจริญ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | พนักงานปฏิบัติการ
เบอร์ภายใน 1452

บุคลากร งานทะเบียนและประมวลผล


อาจารย์วันวิสา พวงมาลัย
รองผู้อำนวยการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล

ผศ.จิรพงค์ พวงมาลัย
หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล


นางสาวผดุงพร พันธ์พืช
นักวิชาการศึกษา | พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์ภายใน 1479


นางสาววิรัลพัชร์ แก้วคำพิสุทธิ์
พนักงานปฏิบัติการ
เบอร์ภายใน 1477

นางบุษบา เหมือนวิหาร
หัวหน้างานตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา
เบอร์ภายใน 1479

นางสาวภนิดา กิจวรรณ
พนักงานตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา | พนักงานปฏิบัติการ
เบอร์ภายใน 1477

บุคลากร งานเทคโนโลยีสารสนเทศ


อาจารย์จินดาพร อ่อนเกตุ
รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ | พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์ภายใน 1460


นายคมกริช กลิ่นอาจ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ | พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์ภายใน 1460

นายสุรเชษฐ์ ขอนทอง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ | พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์ภายใน 1460