บุคลากร

               สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

  ผู้อำนวยการ | รองผู้อำนวยการ

  ผู้ช่วย | หัวหน้าสำนักงาน

  งานหลักสูตรและแผนการเรียน

  งานเลขานุการ

  งานทะเบียนและประมวลผล

  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ