บุคลากร

               สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

  ผู้อำนวยการ | รองผู้อำนวยการ

  ผู้ช่วย | หัวหน้าสำนักงาน

  งานบริหารงานทั่วไป

  งานรับเข้า หลักสูตร และมาตรฐานการศึกษา

  งานทะเบียนและประมวลผล