ปฏิทินการศึกษา

               มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

  ปีการศึกษา 2567

ระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ [จันทร์ - ศุกร์] สำหรับนักศึกษา สำหรับอาจารย์
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 Download

  ปีการศึกษา 2566

ระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ [จันทร์ - ศุกร์] สำหรับนักศึกษา สำหรับอาจารย์
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 Download Download
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 Download Download
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 Download Download
ภาคกศ.บป. [เสาร์ - อาทิตย์] สำหรับนักศึกษา สำหรับอาจารย์
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 Download Download
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 Download Download
ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2566 Download Download
ระดับบัณฑิตศึกษา
ป.โท ป.เอก สำหรับนักศึกษา สำหรับอาจารย์
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 Download Download
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 Download Download
ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2566 Download Download

  ปีการศึกษา 2565

ภาคปกติ [จันทร์ - ศุกร์] สำหรับนักศึกษา สำหรับอาจารย์
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 Download Download
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 Download Download
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 Download Download
ภาคกศ.บป. [เสาร์ - อาทิตย์] สำหรับนักศึกษา สำหรับอาจารย์
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 Download Download
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 Download Download
ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2565 Download Download

  ปีการศึกษา 2564

ภาคปกติ [จันทร์ - ศุกร์] สำหรับนักศึกษา สำหรับอาจารย์
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Download Download
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Download Download
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 Download Download
ภาคกศ.บป. [เสาร์ - อาทิตย์] สำหรับนักศึกษา สำหรับอาจารย์
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Download Download
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Download Download
ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564 Download Download

  ปีการศึกษา 2563

ภาคปกติ [จันทร์ - ศุกร์] สำหรับนักศึกษา สำหรับอาจารย์
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Download Download
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Download Download
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 Download Download
ภาคกศ.บป. [เสาร์ - อาทิตย์] สำหรับนักศึกษา สำหรับอาจารย์
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Download Download
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Download Download
ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563 Download Download

  ปีการศึกษา 2562

ภาคปกติ [จันทร์ - ศุกร์] สำหรับนักศึกษา สำหรับอาจารย์
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Download Download
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 Download Download
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 Download Download
ภาคกศ.บป. [เสาร์ - อาทิตย์] สำหรับนักศึกษา สำหรับอาจารย์
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Download Download
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 Download Download
ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2562 Download Download

  ปีการศึกษา 2561

ภาคปกติ [จันทร์ - ศุกร์] สำหรับนักศึกษา สำหรับอาจารย์
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 Download Download
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 Download Download
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 Download Download
ภาคกศ.บป. [เสาร์ - อาทิตย์] สำหรับนักศึกษา สำหรับอาจารย์
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 Download Download
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 Download Download
ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561 Download Download

  ปีการศึกษา 2560

ภาคปกติ [จันทร์ - ศุกร์] สำหรับนักศึกษา สำหรับอาจารย์
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Download Download
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 Download Download
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 Download Download
ภาคกศ.บป. [เสาร์ - อาทิตย์] สำหรับนักศึกษา สำหรับอาจารย์
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Download Download
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 Download Download
ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2560 Download Download

  ปีการศึกษา 2559

ภาคปกติ [จันทร์ - ศุกร์] สำหรับนักศึกษา สำหรับอาจารย์
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 Download Download
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 Download Download
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 Download Download
ภาคกศ.บป. [เสาร์ - อาทิตย์] สำหรับนักศึกษา สำหรับอาจารย์
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 Download Download
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 Download Download
ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2559 Download Download