หลักสูตรวิทยาลัยครู

               มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คำอธิบายรายวิชา หลักสูตรวิทยาลัยครู

  พ.ศ.   คณะวิชา ภาควิชา เล่ม ใช้กับ นศ. เอกสาร
  2530 01 ครุศาสตร์
  (200 - 249)
  211 พื้นฐานการศึกษา
  212 จิตวิทยาและการแนะแนว
  213 ทดสอบและวิจัยการศึกษา
  214 หลักสูตรและการสอน
  215 เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
  216 พลศึกษาและนันทนาการ
  217 อนุบาลศึกษา
  218 การศึกษาพิเศษ
  1 รหัส 30 - 35 Download
  2530 02 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  (250 - 299)
  261 ภาษาไทย
  262 ภาษาอังกฤษ
  263 บรรณารักษศาสตร์
  264 ศิลปะ
  265 ดนตรี
  266 นาฏศิลป์
  267 ปรัชญาและศาสนา
  268 มนุษยวิทยาและสังคมวิทยา
  269 ประวัติศาสตร์
  271 ภูมิศาสตร์
  272 รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  273 - 277 ภาษาต่างประเทศ
  1 รหัส 30 - 35 Download
  2530 03 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  (300 - 349)
  311 ฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป
  312 เคมี
  313 ชีววิทยา
  315 คหกรรมศาสตร์
  316 วิทยาศาสตร์สุขภาพ
  317 คณิตศาสตร์
  318 สถิติประยุกต์
  319 คอมพิวเตอร์
  2 รหัส 30 - 35 Download
  2530 04 เกษตรและอุตสาหกรรม
  (350 - 399)
  360 เกษตรสัมพันธ์
  361 ปฐพีวิทยา
  362 พืชไร่
  363 พืชสวน
  364 สัตวบาล
  365 สัตวรักษ์
  366 เพราะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  367 กีฏวิทยาและโรคพืช
  368 อุตสาหกรรมเกษตร
  369 ช่างเกษตร
  371 ส่งเสริมการเกษตร
  373 เกษตรศึกษา
  2 รหัส 30 - 35 Download
  2530 05 อุตสาหกรรมศึกษาและเทคโนโลยี
  (400 - 449)
  411 พื้นฐานอุตสาหกรรม
  412 ศิลปหัตกรรม
  413 ก่อสร้าง
  414 ไฟฟ้ากำลัง
  415 อิเล็กทรอนิกส์
  416 เครื่องกล
  417 โลหะ
  418 ออกแบบ-เขียนแบบสถาปัตยกรรม
  419 เครื่องปั้นดินเผา
  2 รหัส 30 - 35 Download
  2530 06 วิทยาการจัดการ
  (450 - 499)
  461 เศรษฐศาสตร์
  462 การตลาด
  463 สหกรณ์
  464 บริหารธุรกิจและรัฐกิจ
  465 การเงินและการบัญชี
  2 รหัส 30 - 35 Download