โครงสร้างหน่วยงาน

               สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

  โครงสร้างหน่วยงาน

  หน่วยงานย่อย

 
โครงสร้างหน่วยงานของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประกอบด้วยหน่วยงานย่อย 4 งาน ได้แก่
     1. งานเลขานุการ
     2. งานหลักสูตรและแผนการเรียน
     3. งานทะเบียนและประมวลผล
     4. งานเทคโนโลยี สารสนเทศ
     โดยมีผู้อำนวยการสำนักเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด และสำนักส่งเสริมฯ อยู่ภายใต้การกำกับดูแล ของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มีคณะกรรมการประจำสำนัก ทำหน้าที่วางนโยบาย และกำหนดแนวทาง การดำเนินงาน ติดตาม ตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพของสำนัก

คณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการฯ

Download

  โครงสร้างองค์กร

  โครงสร้างคณะกรรมการ