หลักสูตร

               มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

  พ.ศ.   หลักสูตร สาขาวิชา ใช้กับ นศ. เอกสาร สกอ.รับรอง
  2552 01 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย รหัส 52 - 53 Download 14/08/52
  2550 01 วิทยาศาสตรบัณฑิต อัญมณีและเครื่องประดับ รหัส 50 - 54 Download 23/04/50
  2549   หมวดศึกษาทั่วไป - รหัส 49 - 53 Download
  2549 01 ครุศาสตรบัณฑิต
  (หลักสูตร 5 ปี)
  - การศึกษาปฐมวัย
  - การศึกษาพิเศษ
  - พลศึกษา
  - คอมพิวเตอร์ศึกษา
  - ภาษาอังกฤษ
  - สังคมศึกษา
  - ดนตรีศึกษา
  - คณิตศาสตร์
  - วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  รหัส 49 - 53 Download 23/04/50
  2549 02 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน รหัส 49 - 53 Download 07/06/50
  2549 03 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู รหัส 49 - 53 Download 07/06/50
  2549 04 นิติศาสตรบัณฑิต - รหัส 49 - 53 Download 21/08/50
  2549 05 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ รหัส 49 - 53 Download 11/04/50
  2549 06 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ รหัส 49 - 53 Download 11/04/50
  2549 07 ศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาชุมชน รหัส 49 - 53 Download 08/05/50
  2549 08 สารสนเทศศาสตรบัณฑิต สารสนเทศศาสตร์ รหัส 49 - 53 Download 23/04/50
  2549 09 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ รหัส 49 - 53 Download 08/08/50
  2549 10 บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจ รหัส 49 - 53 Download 11/04/50
  2549 11 บัญชีบัณฑิต การบัญชี รหัส 49 - 53 Download 11/04/50
  2549 12 เศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ รหัส 49 - 53 Download 11/04/50
  2549 13 วิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร์ รหัส 49 - 53 Download 12/03/50
  2549 14 วิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี รหัส 49 - 53 Download 01/03/50
  2549 15 วิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา รหัส 49 - 53 Download 12/03/50
  2549 16 วิทยาศาสตรบัณฑิต ฟิสิกส์ รหัส 49 - 53 Download 12/03/50
  2549 17 วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร รหัส 49 - 53 Download 12/03/50
  2549 18 วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รหัส 49 - 53 Download 01/03/50
  2549 19 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ รหัส 49 - 53 Download 20/03/50
  2549 20 วิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ รหัส 49 - 53 Download 21/08/50
  2549 21 วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ รหัส 49 - 53 Download 01/03/50
  2549 22 เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีไฟฟ้า รหัส 49 - 53 Download 24/10/51
  2549 23 วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีโยธา รหัส 49 - 53 Download 20/03/50
  2549 24 วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ รหัส 49 - 53 Download 23/04/50
  2549 01 วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ รหัส 49 - 53 Download 23/04/50