หลักสูตร

               มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

  พ.ศ.   หลักสูตร สาขาวิชา ใช้กับ นศ. เอกสาร สกอ.รับรอง
  2558 01 เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีก่อสร้าง รหัส 58 - 61 Download 28/12/58
  2556 01 วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ รหัส 56 - 59 Download 11/09/56
  2555 01 ครุศาสตรบัณฑิต การประถมศึกษา รหัส 55 - 59 Download 22/01/56
  2555 02 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน รหัส 55 - 58 Download 02/01/56
  2555 03 เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ รหัส 55 - 58 Download 22/01/56
  2555 04 เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ รหัส 55 - 59 Download 19/12/55
  2555 05 เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีพลังงาน รหัส 55 - 59 Download 20/07/55
  2555 06 เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) รหัส 55 - 59 Download 16/05/56
  2555 07 เทคโนโลยีบัณฑิต ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รหัส 55 - 59 Download 20/12/55
  2555 08 นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์ รหัส 55 - 59 Download 01/05/56
  2555 09 บริหารธุรกิจบัณฑิต การเงินและการธนาคาร รหัส 55 - 59 Download 01/05/56
  2555 10 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป รหัส 55 - 59 Download 29/05/56
  2555 11 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด รหัส 55 - 59 Download 01/05/56
  2555 12 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รหัส 55 - 59 Download 19/10/55
  2555 13 บัญชีบัณฑิต - รหัส 55 - 59 Download 07/09/55
  2555 14 วิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ รหัส 55 - 58 Download 07/09/55
  2555 15 วิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี รหัส 55 - 58 Download 07/09/55
  2555 16 วิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา รหัส 55 - 59 Download 07/09/55
  2555 17 วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการเกษตร รหัส 55 - 59 Download 07/09/55
  2555 18 วิทยาศาสตรบัณฑิต ฟิสิกส์ รหัส 55 - 59 Download 07/09/55
  2555 19 วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ รหัส 55 - 59 Download 07/09/55
  2555 20 วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร รหัส 55 - 59 Download 07/09/55
  2555 21 วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รหัส 55 - 58 Download 07/09/55
  2555 22 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ รหัส 55 - 58 Download 07/09/55
  2555 23 วิทยาศาสตรบัณฑิต สารสนเทศภูมิศาสตร์ รหัส 55 - 58 Download 29/03/56
  2555 24 ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยวและการโรงแรม รหัส 55 - 59 Download 01/05/56
  2555 25 ศิลปศาสตรบัณฑิต บรรณารักษศาสตร์และสนเทศศาสตร์ รหัส 55 - 58 Download 20/07/55
  2555 26 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน รหัส 55 - 58 Download 20/07/55
  2555 27 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ รหัส 55 - 58 Download 20/07/55
  2555 28 เศรษฐศาสตรบัณฑิต วิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง รหัส 55 - 59 Download 01/05/56
  2554   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   รหัส 54 - 58 Download 08/04/54
  2554 01 ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทั่วไป รหัส 54 - 58 Download 04/11/54
  2554 02 ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย รหัส 54 - 58 Download 04/11/54
  2554 03 ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ รหัส 54 - 58 Download 04/11/54
  2554 04 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา รหัส 54 - 58 Download 04/11/54
  2554 05 ครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา รหัส 54 - 58 Download 04/11/54
  2554 06 ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา รหัส 54 - 58 Download 04/11/54
  2554 07 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย รหัส 54 - 58 Download 04/11/54
  2554 08 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ รหัส 54 - 58 Download 04/11/54
  2554 09 ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา รหัส 54 - 58 Download 04/11/54
  2554 10 เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม รหัส 54 - 58 Download 18/11/54
  2554 11 นิติศาสตรบัณฑิต - รหัส 54 - 58 Download 04/11/54
  2554 12 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต - รหัส 54 - 58 Download 19/12/54
  2554 13 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ รหัส 54 - 58 Download 04/11/54
  2554 14 ศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาสังคม รหัส 54 - 58 Download 04/11/54
  2554 15 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย รหัส 54 - 58 Download 13/12/54