คู่มือนักศึกษา

               มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คู่มือนักศึกษา พ.ศ. 2566

คู่มือนักศึกษา พ.ศ. 2565

คู่มือนักศึกษา พ.ศ. 2564

คู่มือนักศึกษา พ.ศ. 2563

คู่มือนักศึกษา พ.ศ. 2562

คู่มือนักศึกษา พ.ศ. 2561

คู่มือนักศึกษา พ.ศ. 2560-1


ภาคปกติ

คู่มือนักศึกษา พ.ศ. 2560-2


ภาคพิเศษ

คู่มือนักศึกษา พ.ศ. 2559

คู่มือนักศึกษา พ.ศ. 2558

คู่มือนักศึกษา พ.ศ. 2557

คู่มือนักศึกษา พ.ศ. 2556