คู่มือนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


image2

คู่มือนักศึกษา พ.ศ. 2563

image3

คู่มือนักศึกษา พ.ศ. 2562

image2

คู่มือนักศึกษา พ.ศ. 2561

image3

คู่มือนักศึกษา พ.ศ. 2560 ภาคปกติ | ภาค กศ.บป.

image2

คู่มือนักศึกษา พ.ศ. 2559

image3

คู่มือนักศึกษา พ.ศ. 2558

image2

คู่มือนักศึกษา พ.ศ. 2557

image3

คู่มือนักศึกษา พ.ศ. 2556

ที่ตั้ง สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ชื่อหน่วยงาน : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ที่ตั้ง : อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (ตึก14) ชั้น 2 เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000