ประวัติสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


2516

       ได้ทำการจัดตั้งวิทยาลัยครูกำแพงเพชรขึ้น เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2516 เลขที่ 69 หมู่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

2519

        วิทยาลัยครูกำแพงเพชร เริ่มเปิดรับนักศึกษา และจัดให้มีหน่วยงานแผนกทะเบียนและวัดผลดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำระเบียนนักศึกษา ผลการเรียน แผนการเรียนและหลักสูตร การจัดทำตารางเรียน ตารางสอนและตารางสอบ2538

       ประกาศพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ปรับเปลี่ยนชื่อหน่วยงานจากกรมการฝึกหัดครู เป็น สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ ส่วนในการบริหารงานวิชาการในสถาบันราชภัฏกำแพงเพชรจัดตั้งหน่วยงานมีชื่อว่า “สำนักส่งเสริมวิชาการ” เป็นหน่วยงานสนับสนุนจัดการศึกษาด้านบริการใช้หลักสูตรงานทะเบียนนักศึกษา เป็นต้น

2542

        ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการของสถาบันราชภัฏในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 116 ตอนพิเศษ 79ง วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2542 ยังคงใช้ชื่อ“สำนักส่งเสริมวิชาการ” ตามเดิม

2547-2548

        เมื่อองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศ เห็นสมควรจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ให้ไว้ ณวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2547 จึงมีผลทำให้สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร ปรับเปลี่ยนฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ลงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2548 ได้กำหนดให้มีหน่วยงาน “สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน”ปัจจุบัน

       สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีหน่วยงานภายใน 4 หน่วยงาน คือ
1. งานเลขานุการ
2. งานหลักสูตรและแผนการเรียน
3. งานทะเบียนและประมวลผล
4. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
นอกจากนี้ยังมีศูนย์สหกิจศึกษา ที่คอยดูแลนักศึกษาฝึกงานในส่วนของการฝึกสหกิจศึกษาอีกด้วย

ที่ตั้ง สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ชื่อหน่วยงาน : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ที่ตั้ง : อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (ตึก14) ชั้น 2 เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

การจัดการเรียนการสอน