ประวัติสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

               มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

  วิทยาลัยครูกำแพงเพชร

  ฝ่ายทะเบียนและวัดผล

2516

     พ.ศ. 2516 ได้ทำการจัดตั้งวิทยาลัยครูกำแพงเพชรขึ้น เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2516 เลขที่ 69 หมู่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

2519

     พ.ศ. 2519 วิทยาลัยครูกำแพงเพชร เริ่มเปิดรับนักศึกษา และจัดให้มีหน่วยงานแผนกทะเบียนและวัดผลดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำระเบียนนักศึกษา ผลการเรียน แผนการเรียนและหลักสูตร การจัดทำตารางเรียน ตารางสอนและตารางสอบ

  สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร

2538

     ประกาศพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ปรับเปลี่ยนชื่อหน่วยงานจากกรมการฝึกหัดครู เป็น สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ ส่วนในการบริหารงานวิชาการในสถาบันราชภัฏกำแพงเพชรจัดตั้งหน่วยงานมีชื่อว่า “สำนักส่งเสริมวิชาการ” เป็นหน่วยงานสนับสนุนจัดการศึกษาด้านบริการใช้หลักสูตรงานทะเบียนนักศึกษา เป็นต้น

2542

     พ.ศ. 2542 ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการของสถาบันราชภัฏในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 116 ตอนพิเศษ 79ง วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2542 ยังคงใช้ชื่อ “สำนักส่งเสริมวิชาการ” ตามเดิม

  สำนักส่งเสริมวิชาการ

  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

2547-2548

      พ.ศ. 2547 เมื่อองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศ เห็นสมควรจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ให้ไว้ ณวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2547 จึงมีผลทำให้สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร ปรับเปลี่ยนฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ลงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2548 ได้กำหนดให้มีหน่วยงาน “สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน”

2549 - 2564

     สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้แบ่งหน่วยงานภายใน 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย
          1. งานเลขานุการ                           2. งานหลักสูตรและแผนการเรียน
          3. งานทะเบียนและประมวลผล           4. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
     นอกจากนี้ยังมีศูนย์สหกิจศึกษา ที่คอยดูแลนักศึกษาฝึกงานในส่วนของการฝึกสหกิจศึกษาอีกด้วย

2566

     สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีบุคลากรเพิ่มขึ้น และมีการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ป.โท ป.เอก ทำให้ต้องแบ่งหน่วยงานภายในใหม่ เป็นจำนวน 3 หน่วยงาน คือ
          1. งานบริหารงานทั่วไป
          2. งานรับเข้า หลักสูตร และมาตรฐานการศึกษา
          3. งานทะเบียนและประมวลผล
     โดยทั้ง 3 หน่วยงาน มีกลุ่มงานย่อยตามบทบาทหน้าที่ เช่น งานเลขานุการ งานบัณฑิตศึกษา งานทะเบียน งานประมวลผล งานตรวจสอบวุฒิ งานยกเว้นผลการเรียน การหลักสูตร งานแผนการเรียน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานสหกิจศึกษา เป็นต้น