คู่มือปฏิบัติงาน

               สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

งานเลขานุการ

Download
กระบวนการจัดการงานสารสารบัญ
การรับ-ส่งหนังสือ
[โดย นางสาวกนกกร ทองคำ]
Download
งานรับนักศึกษา
[โดย นางสาวน้ำพัก ข่ายทอง] [เดิม 62]

งานหลักสูตรและแผนการเรียน

Download
การจัดตารางเรียน ตารางสอน
[โดย นางสาวชุลีพร แสงสุวรรณ์]
Download
งานยกเว้นผลการเรียน
[โดย นางสาวชุลีพร แสงสุวรรณ์]
Download
การจัดทำแผนการเรียนออนไลน์
[โดย นายชัยเดช ขัตติยะ]
Download
การพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
[โดย นายชัยเดช ขัตติยะ]

งานทะเบียนและประมวนผล

Download
การตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
[โดย นางสาวผดุงพร พันธ์พืช]
Download
การเพิ่ม - ถอน รายวิชาเรียน
[โดย นางสาวผดุงพร พันธ์พืช]
Download
การลงทะเบียนรายวิชาเรียน
[โดย นางสาวผดุงพร พันธ์พืช]
Download
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
[งานทะเบียนและประมวลผล]

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

Download
การเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้พร้อม
สำหรับการใช้งานระบบสารสนเทศ
[โดย นายคมกริช กลิ่นอาจ]