คู่มือปฏิบัติงาน

               สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

งานเลขานุการ

Download
กระบวนการจัดการงานสารสารบัญ
การรับ-ส่งหนังสือ
[โดย นางสาวกนกกร ทองคำ]
Download
งานรับนักศึกษา พ.ศ. 2564
[โดย นางสาวน้ำพัก ข่ายทอง]
Download
งานรับนักศึกษา พ.ศ. 2562
[โดย นางสาวน้ำพัก ข่ายทอง]

งานหลักสูตรและแผนการเรียน

Download
การจัดการฐานข้อมูลหลักสูตรและแผนการเรียนออนไลน์ พ.ศ.2566
[โดย นายชัยเดช ขัตติยะ]
Download
การจัดตารางเรียน ตารางสอน พ.ศ. 2563
[โดย นางสาวชุลีพร แสงสุวรรณ์]
Download
งานยกเว้นผลการเรียน
[โดย นางสาวชุลีพร แสงสุวรรณ์]
Download
การจัดทำแผนการเรียนออนไลน์
[โดย นายชัยเดช ขัตติยะ]
Download
การพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พ.ศ. 2564
[โดย นายชัยเดช ขัตติยะ]

งานทะเบียนและประมวนผล

Download
งานอนุมัติผลการศึกษา พ.ศ. 2566
[โดย นางสาวผดุงพร พันธ์พืช]
Download
การตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
[โดย นางสาวผดุงพร พันธ์พืช]
Download
การเพิ่ม - ถอน รายวิชาเรียน พ.ศ. 2563
[โดย นางสาวผดุงพร พันธ์พืช]
Download
การลงทะเบียนรายวิชาเรียน พ.ศ. 2563
[โดย นางสาวผดุงพร พันธ์พืช]
Download
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ พ.ศ. 2565
[งานทะเบียนและประมวลผล]

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

Download
การเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้พร้อม
สำหรับการใช้งานระบบสารสนเทศ
[โดย นายคมกริช กลิ่นอาจ]