คู่มือปฏิบัติงาน


งานเลขานุการ
- งานรับนักศึกษา
[โดย นางสาวน้ำพักข่ายทอง]
- กระบวนการจัดการงานสารบรรณ การรับ-ส่งหนังสือ
[โดย นางสาวกนกกร ทองคำ]
 
งานทะเบียนและประมวลผล
- การตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
[โดย นางสาวผดุงพร พันธ์พืช]
 
งานหลักสูตรและแผนการเรียน
- งานยกเว้นผลการเรียน
[โดย นางสาวชุลีพร แสงสุวรรณ์]
- การจัดทำแผนการเรียนออนไลน์
[โดย นายชัยเดช ขัตติยะ]