ประวัติการจัดการเรียนการสอน

               สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

2519

     วิทยาลัยครูกำแพงเพชรได้เปิดรับนักศึกษารุ่นแรก ในระดับ ป.กศ. จำนวน 392 คน ซึ่งนักศึกษาได้รับการคัดเลือกจากสภาตำบลต่าง ๆ ในเขตจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดตาก

2521-2522

     ปีการศึกษา 2521 ขยายการเปิดรับนักศึกษาในระดับ ป.กศ. ชั้นสูง จำนวน 9 กลุ่ม ปีการศึกษา 2522 เปิดให้การอบรมครูบุคลากรทางการศึกษาประจำการ (อคป.)

2528

     ปีการศึกษา 2528 เปิดสอนตามหลักสูตรของสภาการฝึกหัดครู 3 ระดับ คือ ระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี และระดับปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 2 ปี (หลังอนุปริญญา) ในปีนี้งดการรับนักศึกษาระดับ ป.กศ. ชั้นสูง

2529-2543

     ปีการศึกษา 2529 เปิดทำการอบรมตามโครงการการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) เป็นรุ่นแรกโดยเปิดทำการอบรมรวม 3 ระดับ คือ ระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี และระดับปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 2 ปี (หลังอนุปริญญา)

     ปีการศึกษา 2541 เปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษสาขาการศึกษาโปรแกรมวิชาการบริหารการศึกษา

     ปีการศึกษา 2543 เปิดรับนักศึกษา ภาค กศ.บป. ที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ใช้สถานที่โรงเรียนสรรพวิทยาคมเป็นศูนย์การศึกษาเป็นรุ่นแรก

2548

     ปีการศึกษา 2548 เปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา ณ ศูนย์อุดมศึกษาแม่สอด

2549-2550

     ปีการศึกษา 2549 เปิดรับนักศึกษาโครงการความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นรุ่นแรก

การจัดการเรียนการสอนแบ่งออกเป็น 3 ศูนย์การเรียนได้แก่
- ศูนย์การเรียนจังหวัดกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
- ศูนย์การเรียนจังหวัดตาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
- ศูนย์การเรียนจังหวัดสุโขทัย วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

     ปีการศึกษา 2550 เปิดรับนักศึกษาภาคพิเศษ ที่หน่วยการเรียนพิจิตร โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เป็นรุ่นแรก และเปิดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

2551-2554

     ปีการศึกษา 2551 เปิดรับนักศึกษาภาคพิเศษ ตามโครงการความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการการคลังเป็นรุ่นแรก โดยรับนักศึกษาที่เป็นบุคลากรองค์กรปกครองท้องถิ่นจากจังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดตากและจังหวัดสุโขทัย

     ปีการศึกษา 2552 เปิดรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรดุษฏีบัณฑิตสาขายุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนา

     ปีการศึกษา 2554 มีการจัดการเรียนการสอนในโครงการ “เพิ่มศักยภาพการจัดการศึกษาภาคปกติ (พศ.ภป.)” ขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยและเปิดโอกาสทาง การศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาในชุมชนท้องถิ่นอีกจำนวนมากที่ยังมีความประสงค์จะเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาภาคปกติของมหาวิทยาลัย และดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

2555-2558

      ปีการศึกษา 2555 เปิดรับนักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา, หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์, หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักศาสตรและสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ, หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน สาขาวิชาออกแบบและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง) และสาขาวิชาการจัดการโลจิสก์ติกส์

     ปีการศึกษา 2556 เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

2559-2564

     ปีการศึกษา 2559 เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์

     ปีการศึกษา 2562 ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4ปี) ทุกสาขาวิชา

     ปีการศึกษา 2563 พัฒนาหลักสูตรใหม่ ครุศาสตรบัณฑิต (4ปี) สาขาวิชาการศึกษา และ รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นรุ่นแรก

     ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีหลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน 38 หลักสูตร 49 วิชาเอก ระดับปริญญาโท จำนวน 2 หลักสูตร ระดับปริญญาเอก จำนวน 2 หลักสูตร และในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จำนวน 1 หลักสูตร