การจัดการเรียนการสอน

               มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

พ.ศ. 2519

     วิทยาลัยครูกำแพงเพชรได้เปิดรับนักศึกษารุ่นแรก ในระดับ ป.กศ. จำนวน 392 คน ซึ่งนักศึกษาได้รับการคัดเลือกจากสภาตำบลต่าง ๆ ในเขตจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดตาก

พ.ศ. 2521 - พ.ศ. 2522

     ปีการศึกษา 2521 ขยายการเปิดรับนักศึกษาในระดับ ป.กศ. ชั้นสูง จำนวน 9 กลุ่ม ปีการศึกษา 2522 เปิดให้การอบรมครูบุคลากรทางการศึกษาประจำการ (อคป.)

พ.ศ. 2528

     ปีการศึกษา 2528 เปิดสอนตามหลักสูตรของสภาการฝึกหัดครู 3 ระดับ คือ ระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี และระดับปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 2 ปี (หลังอนุปริญญา) ในปีนี้งดการรับนักศึกษาระดับ ป.กศ. ชั้นสูง

พ.ศ. 2529 - พ.ศ. 2543

     ปีการศึกษา 2529 เปิดทำการอบรมตามโครงการการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) เป็นรุ่นแรกโดยเปิดทำการอบรมรวม 3 ระดับ คือ ระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี และระดับปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 2 ปี (หลังอนุปริญญา)

     ปีการศึกษา 2541 เปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษสาขาการศึกษาโปรแกรมวิชาการบริหารการศึกษา

     ปีการศึกษา 2543 เปิดรับนักศึกษา ภาค กศ.บป. ที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ใช้สถานที่โรงเรียนสรรพวิทยาคมเป็นศูนย์การศึกษาเป็นรุ่นแรก

พ.ศ. 2548

     ปีการศึกษา 2548 เปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา ณ ศูนย์อุดมศึกษาแม่สอด

พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2550

     ปีการศึกษา 2549 เปิดรับนักศึกษาโครงการความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นรุ่นแรก

การจัดการเรียนการสอนแบ่งออกเป็น 3 ศูนย์การเรียนได้แก่
- ศูนย์การเรียนจังหวัดกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
- ศูนย์การเรียนจังหวัดตาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
- ศูนย์การเรียนจังหวัดสุโขทัย วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

     ปีการศึกษา 2550 เปิดรับนักศึกษาภาคพิเศษ ที่หน่วยการเรียนพิจิตร โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เป็นรุ่นแรก และเปิดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2554

     ปีการศึกษา 2551 เปิดรับนักศึกษาภาคพิเศษ ตามโครงการความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการการคลังเป็นรุ่นแรก โดยรับนักศึกษาที่เป็นบุคลากรองค์กรปกครองท้องถิ่นจากจังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดตากและจังหวัดสุโขทัย

     ปีการศึกษา 2552 เปิดรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรดุษฏีบัณฑิตสาขายุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนา

     ปีการศึกษา 2554 มีการจัดการเรียนการสอนในโครงการ “เพิ่มศักยภาพการจัดการศึกษาภาคปกติ (พศ.ภป.)” ขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยและเปิดโอกาสทาง การศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาในชุมชนท้องถิ่นอีกจำนวนมากที่ยังมีความประสงค์จะเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาภาคปกติของมหาวิทยาลัย และดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2558

      ปีการศึกษา 2555 เปิดรับนักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา, หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์, หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักศาสตรและสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ, หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน สาขาวิชาออกแบบและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง) และสาขาวิชาการจัดการโลจิสก์ติกส์

     ปีการศึกษา 2556 เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2565

     ปีการศึกษา 2559 เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์

     ปีการศึกษา 2562 ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4ปี) ทุกสาขาวิชา

     ปีการศึกษา 2563 พัฒนาหลักสูตรใหม่ ครุศาสตรบัณฑิต (4ปี) สาขาวิชาการศึกษา และ รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นรุ่นแรก

พ.ศ. 2566 - ปัจจุบัน

     ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 48 หลักสูตร ดังนี้

  ป.ตรี ป.โท ป.เอก ประกาศนียบัตร รวม
ระดับ 40 4 2 2 48 หลักสูตร

 หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตรทั้งหมดของมหาวิทยาลัย