ประวัติการจัดการเรียนการสอน


2519

       วิทยาลัยครูกำแพงเพชรได้เปิดรับนักศึกษารุ่นแรก ในระดับ ป.กศ. จำนวน 392 คน ซึ่งนักศึกษาได้รับการคัดเลือกจากสภาตำบลต่าง ๆ ในเขตจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดตาก

2521-2522

        ปีการศึกษา 2521 ขยายการเปิดรับนักศึกษาในระดับ ป.กศ. ชั้นสูง จำนวน 9 กลุ่ม
ปีการศึกษา 2522 เปิดให้การอบรมครูบุคลากรทางการศึกษาประจำการ (อคป.)


2528

        ปีการศึกษา 2528 เปิดสอนตามหลักสูตรของสภาการฝึกหัดครู 3 ระดับ คือ ระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี และระดับปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 2 ปี (หลังอนุปริญญา) ในปีนี้งดการรับนักศึกษาระดับ ป.กศ. ชั้นสูง


2529-2543

       ปีการศึกษา 2529 เปิดทำการอบรมตามโครงการการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) เป็นรุ่นแรกโดยเปิดทำการอบรมรวม 3 ระดับ คือ ระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี และระดับปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 2 ปี (หลังอนุปริญญา)
ปีการศึกษา 2541 เปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษสาขาการศึกษาโปรแกรมวิชาการบริหารการศึกษา
ปีการศึกษา 2543 เปิดรับนักศึกษา ภาค กศ.บป. ที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ใช้สถานที่โรงเรียนสรรพวิทยาคมเป็นศูนย์การศึกษาเป็นรุ่นแรก

2548

        ปีการศึกษา 2548 เปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา ณ ศูนย์อุดมศึกษาแม่สอด

2549-2550

        ปีการศึกษา 2549 เปิดรับนักศึกษาโครงการความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นรุ่นแรกการจัดการเรียนการสอนแบ่งออกเป็น 3 ศูนย์การเรียนได้แก่
- ศูนย์การเรียนจังหวัดกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
- ศูนย์การเรียนจังหวัดตาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
- ศูนย์การเรียนจังหวัดสุโขทัย วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
ปีการศึกษา 2550 เปิดรับนักศึกษาภาคพิเศษ ที่หน่วยการเรียนพิจิตร โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เป็นรุ่นแรก และเปิดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น2551-2554

       ปีการศึกษา 2551 เปิดรับนักศึกษาภาคพิเศษ ตามโครงการความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการการคลังเป็นรุ่นแรก โดยรับนักศึกษาที่เป็นบุคลากรองค์กรปกครองท้องถิ่นจากจังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดตากและจังหวัดสุโขทัย
ปีการศึกษา 2552 เปิดรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรดุษฏีบัณฑิตสาขายุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนา
ปีการศึกษา 2554 มีการจัดการเรียนการสอนในโครงการ “เพิ่มศักยภาพการจัดการศึกษาภาคปกติ (พศ.ภป.)” ขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยและเปิดโอกาสทาง การศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาในชุมชนท้องถิ่นอีกจำนวนมากที่ยังมีความประสงค์จะเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาภาคปกติของมหาวิทยาลัย และดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

2555-2558

        ปีการศึกษา 2555 เปิดรับนักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา, หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์, หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักศาสตรและสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ, หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน สาขาวิชาออกแบบและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง) และสาขาวิชาการจัดการโลจิสก์ติกส์
ปีการศึกษา 2556 เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศปัจจุบัน

ปีการศึกษา 2559 - ปัจจุบัน เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ สอบถามข้อมูลหลักสูตรได้ที่ 055-706-555 ต่อ 1452

ประวัติสำนักส่งเสริมวิชาการฯ