แบบฟอร์ม | คำร้อง

               สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

คำร้อง [สำหรับนักศึกษา] เอกสาร ขั้นตอน
คำร้องทั่วไป Download
ขอคืนสภาพและรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา Download Infographic
ขอใบรายงานผลการศึกษา    Online   
ขอเปลี่ยนชื่อ - สกุล คำนำหน้า Download Infographic
ขอเปิดรายวิชาเรียน    Online    Infographic
ขอยกเลิกรายวิชาเรียน    Online    Infographic
ขอรับเอกสารทางการศึกษา    Online    Infographic
ใบลาป่วย | ลากิจ Download Infographic
ขอลาพักการเรียน Download Infographic
ขอเลื่อนสอบ | การขอสอบปลายภาค Download Infographic
การประเมินการสอนออนไลน์    Online   
คำร้อง [สำหรับนักศึกษา] เอกสาร ขั้นตอน
ขอสำเร็จการศึกษา    Online    Infographic
เพิ่ม - ถอนรายวิชาเรียน    Online    Infographic
เพิ่ม - ถอนรายวิชา [เกินกำหนด] Download Infographic
ลงทะเบียนเรียน    Online    Infographic
คำร้องขอลาออก Download Infographic
ขออนุญาตลงทะเบียนเกินหน่วยกิตที่กำหนด Download
คำร้องขอเข้าเรียนเสริมทักษะภาษาอังกฤษ    Online   
คำร้องขอคำอธิบายรายวิชา Download
ขอยกเว้นรายวิชาเรียน ภาคปกติ Download Infographic
ขอยกเว้นรายวิชาเรียน ภาคปกติ [เกิน 10 ปี] Download Infographic
ขอยกเว้นรายวิชาเรียน ภาคกศ.บป. Download Infographic
ขอยกเว้นรายวิชาเรียน ภาคกศ.บป. [เกิน 10 ปี] Download Infographic
คำร้อง ระบบออนไลน์ เอกสาร
ขยายเวลาชำระค่าธรรมเนียม    Online    Download
หนังสือมอบอำนาจ Download
คำร้องเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ภาคปกติ    Online    Download
คำร้องเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ภาคกศ.บป.    Online    Download
คำร้อง [สำหรับอาจารย์] เอกสาร ขั้นตอน
ใบสอนแทน | สอนชดเชย    Online    เอกสารแนบ
ค่าตอบแทนพิเศษอาจารย์รายชั่วโมง    Online    Infographic
การส่งผลการเรียน    Online    Infographic
การส่งผลการเรียน [ I ]    Online    Infographic