แบบฟอร์ม | คำร้อง

               สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

คำร้อง [สำหรับนักศึกษา] เอกสาร ขั้นตอน
คำร้องทั่วไป Download
ขอคืนสภาพและรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา Download Infographic
คำร้องขอใบรายงานผลการศึกษา Download
ขอเปลี่ยนชื่อ - สกุล คำนำหน้า Download Infographic
ขอเปิดรายวิชาเรียน Download Infographic
ขอยกเลิกรายวิชาเรียน    Online    Infographic
ขอรับเอกสารทางการศึกษา Download Infographic
ใบลาป่วย | ลากิจ Download Infographic
ขอลาพักการเรียน Download Infographic
ขอเลื่อนสอบ | การขอสอบปลายภาค Download Infographic
คำร้อง [สำหรับนักศึกษา] เอกสาร ขั้นตอน
ขอสำเร็จการศึกษา    Online    Infographic
เพิ่ม - ถอนรายวิชาเรียน    Online    Infographic
ลงทะเบียนเรียน    Online    Infographic
คำร้องขอลาออก Download Infographic
ขออนุญาตลงทะเบียนเกินหน่วยกิตที่กำหนด Download
คำร้องขอเข้าเรียนเสริมทักษะภาษาอังกฤษ Download
คำร้องขอคำอธิบายรายวิชา Download
ขอยกเว้นรายวิชาเรียน ภาคปกติ Download Infographic
ขอยกเว้นรายวิชาเรียน ภาคปกติ [เกิน 10 ปี] Download Infographic
ขอยกเว้นรายวิชาเรียน ภาคกศ.บป. Download Infographic
ขอยกเว้นรายวิชาเรียน ภาคกศ.บป. [เกิน 10 ปี] Download Infographic
คำร้อง เอกสาร ระบบออนไลน์
ขยายเวลาชำระค่าธรรมเนียม Download
หนังสือมอบอำนาจ Download
คำร้องเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ภาคปกติ Download    Online   
คำร้องเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ภาคกศ.บป. Download    Online   
คำร้อง [สำหรับอาจารย์] เอกสาร ขั้นตอน
ใบสอนแทน | สอนชดเชย Download
ค่าตอบแทนพิเศษอาจารย์รายชั่วโมง Download Infographic
การส่งผลการเรียน    Online    Infographic
การส่งผลการเรียน [ I ]    Online    Infographic