หลักสูตร

               มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

  พ.ศ.   หลักสูตร สาขาวิชา/วิชาเอก ใช้กับ นศ. เอกสาร สกอ.รับทราบ
  2559   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   รหัส 59 - 63 Download 05/04/59
  2559 01 นิติศาสตรบัณฑิต - รหัส 59 - 63 Download 13/06/59
  2559 02 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต - รหัส 59 - 63 Download 13/06/59
  2559 03 วิทยาศาสตรบัณฑิต ภูมิสารสนเทศ รหัส 59 - 63 Download 13/06/59
  2559 04 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ รหัส 59 - 63 Download 13/06/59
  2559 05 ศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาสังคม รหัส 59 - 63 Download 13/06/59
  2559 06 ศิลปศาสตรบัณฑิต บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ รหัส 59 - 61 Download 13/06/59
  2559 07 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน รหัส 59 - 63 Download 13/06/59
  2559 08 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย รหัส 59 - 63 Download 13/06/59
  2559 09 ครุศาสตรบัณฑิต การประถมศึกษา (5ปี) รหัส 59 - 61 Download 20/01/60
  2559 10 ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย (5ปี) รหัส 59 - 61 Download 20/10/59
  2559 11 ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ (5ปี) รหัส 59 - 61 Download 20/10/59
  2559 12 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ (5ปี) รหัส 59 - 61 Download 20/10/59
  2559 13 ครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา (5ปี)
  (ดนตรีไทย)
  (ดนตรีสากล)
  รหัส 59 - 61 Download 31/10/59
  2559 14 ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา (5ปี) รหัส 59 - 61 Download 31/10/59
  2559 15 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน (5ปี) รหัส 59 - 62 Download 23/12/59
  2559 16 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย (5ปี) รหัส 59 - 61 Download 12/10/59
  2559 17 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ (5ปี) รหัส 59 - 61 Download 25/11/59
  2559 18 ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทั่วไป (5ปี) รหัส 59 - 61 Download 12/10/59
  2559 19 ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา (5ปี) รหัส 59 - 61 Download 25/11/59
  2559 20 บัญชีบัณฑิต - รหัส 59 - 63 Download 13/06/59
  2559 21 ครุศาสตรบัณฑิต เคมี (5ปี) รหัส 59 - 61 Download 12/10/59
  2559 22 เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ รหัส 59 - 61 Download 12/10/59
  2559 23 เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีพลังงาน รหัส 59 - 61 Download 12/10/59
  2559 24 เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า รหัส 59 - 61 Download 31/10/59
  2559 25 เทคโนโลยีบัณฑิต อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ รหัส 59 - 63 Download 20/10/59
  2559 26 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รหัส 59 - 63 Download 20/10/59
  2559 27 บริหารธุรกิจบัณฑิต การเงินและการธนาคาร รหัส 59 - 63 Download 20/10/59
  2559 28 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป รหัส 59 - 63 Download 20/10/59
  2559 29 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ รหัส 59 - 63 Download 11/01/60
  2559 30 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด รหัส 59 - 63 Download 20/10/59
  2559 31 วิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ รหัส 59 - 61 Download 20/10/59
  2559 32 วิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี รหัส 59 - 63 Download 20/10/59
  2559 33 วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รหัส 59 - 63 Download 20/10/59
  2559 34 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ รหัส 59 - 63 Download 08/12/59
  2559 35 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ รหัส 59 - 63 Download 20/10/59
  2560 01 วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร รหัส 60 - 63 Download 10/01/61
  2560 02 วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ รหัส 60 - 64 Download 10/01/61
  2560 03 วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ รหัส 60 - 64 Download 10/01/61
  2560 04 วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ รหัส 60 - 64 Download 10/01/61
  2560 05 ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยวและการโรงแรม รหัส 60 - 64 Download 28/12/60
  2560 06 เศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รหัส 60 - 63 Download 10/01/61
  2560 07 วิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา รหัส 60 - 62 Download 08/03/61
  2560 08 วิทยาศาสตรบัณฑิต ฟิสิกส์ รหัส 60 - 62 Download 08/03/61
  2560 09 นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์ รหัส 60 - 64 Download 08/03/61