• (055) 706 547
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

หลักสูตรที่เปิดรับ ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

งานรับสมัครนักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (055) 706 547