หลักสูตรสถาบันราชภัฏ

               มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คำอธิบายรายวิชา หลักสูตรสถาบันราชภัฏ

  พ.ศ.   หมวดวิชา หมู่วิชา เล่ม ใช้กับ นศ. เอกสาร
  2536   หมวดศึกษาทั่วไป สาขาวิชาการศึกษา   รหัส 36 - 42 Download
  2536 01 ครุศาสตร์
  (100 –149)
  101 หลักการศึกษา
  102 หลักสูตรและการสอน
  103 เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
  104 ประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
  105 จิตวิทยาและการแนะแนว
  106 การบริหารการศึกษา
  107 การศึกษาปฐมวัย
  108 การศึกษาพิเศษ
  1 รหัส 36 - 42 Download
  2536 02 มนุษยศาสตร์
  (150 –199)
  151 ปรัชญา
  152 ศาสนาและเทววิทยา
  153 ภาษาศาสตร์
  154 ภาษาไทย
  155 ภาษาอังกฤษ
  156 ภาษาญี่ปุ่น
  157 ภาษาจีน
  163 บรรณารักษ์และสารนิเทศ
  164 ประวัติศาสตร์
  166 ภาษาเกาหลี
  169 ภาษาพม่า
  1 รหัส 36 - 42 Download
  2536 03 ศิลปกรรมศาสตร์
  (200 –249)
  201 ทฤษฏี หลักการทางศิลปกรรม
  202 วิจิตศิลป์
  203 ประยุกต์ศิลป์ ออกแบบ 2 มิติ
  204 ประยุกต์ศิลป์ ออกแบบ 3 มิติ
  205 นาฏศิลป์และการแสดง
  206 ดุริยางศิลป์

  1 รหัส 36 - 42 Download
  2536 04 สังคมศาสตร์
  (250 –299)
  251 จิตวิทยา
  252 มานุษยวิทยา
  253 สังคมวิทยา
  254 ภูมิศาสตร์
  255 รัฐศาสตร์
  256 นิติศาสตร์
  257 เศรษฐศาสตร์

  2 รหัส 36 - 42 Download
  2536 05 นิเทศศาสตร์
  (300–349)
  301 การสื่อสาร
  302 สิ่งพิมพ์
  303 การประชาสัมพันธ์
  304 วิทยุ - โทรทัศน์
  305 การโฆษณา
  306 การถ่ายภาพ
  307 ภาพยนตร์

  2 รหัส 36 - 42 Download
  2536 06 บริหารธุรกิจและการจัดการ
  (350–399)
  351 การเลขานุการ
  352 การบัญชี
  353 การเงินและการธนาคาร
  354 การตลาด
  255 การสหกรณ์
  356 การบริหารธุรกิจ
  357 ธุรกิจบริการ
  358 ประกันภัยและวินาศภัย
  359 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

  2 รหัส 36 - 42 Download
  2536 07 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  (400 –449)
  401 พิสิกส์
  402 เคมี
  403 ชีววิทยา
  404 ดาราศาสตร์
  406 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  407 วิทยาศาสตร์สุขภาพ
  408 วิทยาศาสตร์การกีฬา
  409 คณิตศาสตร์
  411 สถิติประยุกต์
  412 คอมพิวเตอร์

  3 รหัส 36 - 42 Download
  2536 08 คหกรรมศาสตร์
  (450–499)
  451 อาหารและโภชนาการ
  452 ผ้าและเครื่องแต่งกาย
  453 บ้านและการบริหารงานบ้าน
  454 พัฒนาการครอบครัวและเด็ก
  455 ศิลปประดิษฐ์
  456 สิ่งทอ

  3 รหัส 36 - 42 Download
  2536 09 เกษตรศาสตร์
  (500 –549)
  501 ปฐพีวิทยา
  502 พืชไร่
  503 พืชสวน
  504 สัตวบาล
  505 สัตวรักษ์
  506 การประมง
  507 อุตสาหกรรมเกษตร
  508 กีฏวิทยาโรคพืชและวัชพืช
  509 วนศาสตร์
  511 การชลประทาน
  512 เกษตรกลวิธาน
  513 ส่งเสริมการเกษตร
  514 สื่อสารการเกษตร
  515 เกษตรศึกษา

  3 รหัส 36 - 42 Download