งานสหกิจศึกษา

               สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

  หลักสูตร CWIE 2565

1. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (CWIE) Download
2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (CWIE) Download
3. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก (CWIE) Download
4. เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน (CWIE) Download
5. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (CWIE) Download
6. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ (CWIE) Download

  แบบประเมิน

แบบประเมินคุณลักษณะของนักศึกษาในการฝึกประสบการณ์ Download

  คู่มือการจัดการเรียนการสอน

ประกาศ กมอ. หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการจัดหลักสูตร CWIE Download
คู่มือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน CWIE Download

  สหกิจศึกษา และ CWIE [สป.อว.]

แบบฟอร์มเสนอหลักสูตร
เข้าร่วมโครงการปฏิรูปการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2565
Download

  โครงการ การพัฒนาหลักสูตร CWIE

- โครงการ การพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและช่วยในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศร่วมกับสถานประกอบการ พ.ศ. 2565 Download
- คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตร CWIE พ.ศ. 2565 Download
- เอกสารการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตร CWIE พ.ศ. 2565 Download
- ประวัติวิทยากร อาจารย์สารัลย์ กระจง Download
- ประมวลภาพกิจกรรมโครงการ การพัฒนาหลักสูตร CWIE พ.ศ. 2565 Download

  ระบบคลังหน่วยกิต มรภ.กพ.

- คู่มือการใช้งาน ระบบคลังหน่วยกิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร Download

  บุคลากร

  กิจกรรมสำนักงาน

 • Portfolio name
  พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 65

       สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปี พ.ศ. 2565 สําหรับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 2560 - 2562 วันที่ 27 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ่านต่อ..

 • Portfolio name
  อบรมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ตามเกณฑ์65

       สำนักส่งเสริมวิชาการฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และการตรวจสอบการดำเนินการ เพื่อการรับรองหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ. 2565" วันที่ 7 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 3 อาคารกิจกรรมนักศึกษา อ่านต่อ..

 • Portfolio name
  50 ปี KPRU to Credit bank

       สำนักส่งเสริมวิชาการฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "50 ปี KPRU มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยการดำเนินงานคลังหน่วยกิต" วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 3 อาคารกิจกรรมนักศึกษา อ่านต่อ..

 • Portfolio name
  แนะแนวการศึกษาต่อ 66

       สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุม เรื่อง วางแผนและปฏิบัติการแนะแนวการศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ประจําปีการศึกษา 2566 วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 3 อาคารกองพัฒนานักศึกษา อ่านต่อ..