งานสหกิจศึกษา

               สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

  หลักสูตร CWIE 2565

1. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (CWIE) Download
2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (CWIE) Download
3. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก (CWIE) Download
4. เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน (CWIE) Download
5. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (CWIE) Download
6. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ (CWIE) Download

  แบบประเมิน

แบบประเมินคุณลักษณะของนักศึกษาในการฝึกประสบการณ์ Download

  คู่มือการจัดการเรียนการสอน

ประกาศ กมอ. หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการจัดหลักสูตร CWIE Download
คู่มือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน CWIE Download

  สหกิจศึกษา และ CWIE [สป.อว.]

แบบฟอร์มเสนอหลักสูตร
เข้าร่วมโครงการปฏิรูปการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2565
Download

  โครงการ การพัฒนาหลักสูตร CWIE

- โครงการ การพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและช่วยในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศร่วมกับสถานประกอบการ พ.ศ. 2565 Download
- คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตร CWIE พ.ศ. 2565 Download
- เอกสารการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตร CWIE พ.ศ. 2565 Download
- ประวัติวิทยากร อาจารย์สารัลย์ กระจง Download
- ประมวลภาพกิจกรรมโครงการ การพัฒนาหลักสูตร CWIE พ.ศ. 2565 Download

  ระบบคลังหน่วยกิต มรภ.กพ.

- คู่มือการใช้งาน ระบบคลังหน่วยกิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร Download

  บุคลากร

  กิจกรรมสำนักงาน

 • Portfolio name
  อบรม Skill Mapping 67

       สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการอบรม "การจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนโดยใช้ผลวิเคราะห์ Skill Mapping" วันที่ 3 พ.ค. 67 ณ ห้องประชุมรัตนอาภา มรภ.กพ. วิทยากรโดย ศ.ดร.สุรินทร์ คำฝอย ผู้ทรงคุณวุฒิจาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อ่านต่อ..

 • Portfolio name
  ศึกษาดูงาน มรภ.สุราษฎร์ธานี

       สำนักส่งเสริมวิชาการฯ มรภ.กพ. เข้าศึกษาดูงาน สำนักส่งเสริมวิชาการฯ มรภ.สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 29 เม.ย. 67 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มรภ.สุราษฎร์ธานี นำโดย รศ.วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และผศ.ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักฯ อ่านต่อ..

 • Portfolio name
  นิทรรศการสหกิจศึกษา CWIE 2567

       สำนักส่งเสริมวิชาการฯ โดยรองผู้อำนวยการ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้าร่วมงานนิทรรศการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเครือข่าย CWIE ภาคเหนือตอนล่าง ประจำปี พ.ศ. 2567 ประกอบด้วยเครือข่าย CWIE ภาคเหนือตอนล่าง 13 สถาบัน อ่านต่อ..

 • Portfolio name
  อบรมการประยุกต์ใช้ AI ในงานวิจัยฯ

       สำนักส่งเสริมวิชาการฯ จัดอบรม "การประยุกต์ใช้ AI Science Space ในงานวิจัยและการจัดการเรียนรู้" วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมสักทอง ชั้น 2 อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยากร ผศ.ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช โดยมีผศ.ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต อธิการบดี มรภ.กพ. เป็นประธานในพิธีเปิด อ่านต่อ..