งานสหกิจศึกษา

               สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

  แบบประเมิน

แบบประเมินคุณลักษณะของนักศึกษาในการฝึกประสบการณ์ Download

  คู่มือการจัดการเรียนการสอน

คู่มือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน CWIE Download

  สหกิจศึกษา และ CWIE [สป.อว.]

แบบฟอร์มเสนอหลักสูตร
เข้าร่วมโครงการปฏิรูปการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2565
Download

  โครงการ การพัฒนาหลักสูตร CWIE

- โครงการ การพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและช่วยในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศร่วมกับสถานประกอบการ พ.ศ. 2565 Download
- คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตร CWIE พ.ศ. 2565 Download
- เอกสารการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตร CWIE พ.ศ. 2565 Download
- ประวัติวิทยากร อาจารย์สารัลย์ กระจง Download
- ประมวลภาพกิจกรรมโครงการ การพัฒนาหลักสูตร CWIE พ.ศ. 2565 Download

  ระบบคลังหน่วยกิต มรภ.กพ.

- คู่มือการใช้งาน ระบบคลังหน่วยกิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร Download

  บุคลากร

  กิจกรรมสำนักงาน

 • Portfolio name
  อบรมการพัฒนาหลักสูตร CWIE

       สำนักส่งเสริมวิชาการฯ จัดอบรมโครงการ การพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและช่วยในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศฯ วันที่ 1 ก.ค. 2565 ณ ห้องประชุมดอกสัก ชั้น 2 อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา อ่านต่อ..

 • Portfolio name
  รายงานตัวนักศึกษาใหม่ 2565

       สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรภ.กพ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ารับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 4 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อ่านต่อ..

 • Portfolio name
  สสท.ศึกษาดูงาน มรภ.ภูเก็ต

       สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรภ.กพ. เข้าศึกษาดูงานสำนักสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ณ อาคารสำนักงานชั้น 1 และ ห้องประชุมสภามหาวิทยลัยชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อ่านต่อ..

 • Portfolio name
  มรภ.พิบูลสงคราม ศึกษาดูงาน

       กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าศึกษาดูงานระบบ Digital Transcript สำนักส่งวิชาการและงานทะเบียน วันที่ 21 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อ่านต่อ..