งานเทคโนโลยีสนเทศเทศ

               สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  Digital Transcript ©DGA

  การทำโครงร่างองค์กร OP และแผน PR

การจัดทำโครงร่างองค์กร (OP) และแผนพัฒนาคุณภาพ (PR) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

  แบบฟอร์ม | คำร้อง

คำร้อง [สำหรับนักศึกษา] เอกสาร ขั้นตอน
คำร้องทั่วไป Download
ใบลาป่วย | ลากิจ Download Infographic
ขอเลื่อนสอบ | การขอสอบปลายภาค Download Infographic

แบบฟอร์มทั้งหมด

  บุคลากร | หน้าที่ของหน่วยงาน

  กิจกรรมสำนักงาน

 • Portfolio name
  พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 65

       สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปี พ.ศ. 2565 สําหรับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 2560 - 2562 วันที่ 27 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ่านต่อ..

 • Portfolio name
  อบรมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ตามเกณฑ์65

       สำนักส่งเสริมวิชาการฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และการตรวจสอบการดำเนินการ เพื่อการรับรองหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ. 2565" วันที่ 7 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 3 อาคารกิจกรรมนักศึกษา อ่านต่อ..

 • Portfolio name
  50 ปี KPRU to Credit bank

       สำนักส่งเสริมวิชาการฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "50 ปี KPRU มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยการดำเนินงานคลังหน่วยกิต" วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 3 อาคารกิจกรรมนักศึกษา อ่านต่อ..

 • Portfolio name
  แนะแนวการศึกษาต่อ 66

       สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุม เรื่อง วางแผนและปฏิบัติการแนะแนวการศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ประจําปีการศึกษา 2566 วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 3 อาคารกองพัฒนานักศึกษา อ่านต่อ..