งานหลักสูตรและแผนการเรียน

               สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประกาศ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 * Download
ประกาศ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 * Download

  มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2565

กฏกระทรวง พ.ศ. 2565 เอกสาร
กำหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาอื่น พ.ศ. 2565 Download
มาตรฐานการขอตำแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 Download
มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 Download
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 Download
มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 Download

  ระบบและกลไกการพัฒนาหลักสูตร

  รายการ เอกสาร
01 ประกาศ ระบบและกลไกการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร มรภ.กพ. Download
02 มาตรฐานขั้นตอน การพัฒนาหลักสูตร Flowchart Download
03 ประกาศ การกำหนดรหัสกลุ่มวิชาและสาขาวิชา พ.ศ. 2562 Download
04 ประกาศ แนวปฏิบัติการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร Download
05 ระเบียบ อัตราค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาหลักสูตร Download
06 [ มคอ.1 ] - มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 1 Download
07 รายงานการประชุม กำหนดมาตรฐานหลักสูตร 120 หน่วยกิต Download
08 คู่มือการพัฒนาหลักสูตร [รวบรวมโดยงานหลักสูตร มรภ.กพ.] Download

  ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร [มคอ.2]

Step
รายการ เอกสาร ตัวอย่าง
1
[แบบมคอ.2 01-03] เสนอรายชื่อคณะกรรมการพัฒนา วิพากษ์ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร Download Download
2
แบบฟอร์ม บันทึกข้อความ ส่งในระบบ E-Office
สำหรับเสนอต่อกรรมการวิชาการ
Download Download
3
แบบมคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร
*สำหรับหลักสูตร พ.ศ. 2564 - 2568
Download Download
4
แบบฟอร์ม บันทึกข้อความ ส่ง มคอ.2 ในระบบ
สำหรับเสนอต่อสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย
Download Download
5
บันทึกข้อมูล มคอ.2 ลงระบบ CHE-CO
ตรวจสอบสถานะการรับทราบแบบอนไลน์ได้
 [ Online ]  Download
[แบบฟอร์ม สมอ.08]
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
Download Download

  วันที่อนุมัติ | รับทราบหลักสูตร

รายการ เอกสาร
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2565 Download
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2563 Download
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด (นอกที่ตั้ง) Download
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2558 Download
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2553 Download

  กรอบ | เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร [เดิม]

รายการ เอกสาร
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 Download
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 Download
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 Download
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 Download
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 Download

  แบบฟอร์ม | คำร้อง

คำร้อง [สำหรับนักศึกษา] เอกสาร ขั้นตอน
ขอยกเว้นรายวิชาเรียน ภาคปกติ Download Infographic
ขอยกเว้นรายวิชาเรียน ภาคปกติ [เกิน 10 ปี] Download Infographic
ขอยกเว้นรายวิชาเรียน ภาคกศ.บป. Download Infographic
ขอยกเว้นรายวิชาเรียน ภาคกศ.บป. [เกิน 10 ปี] Download Infographic

แบบฟอร์มทั้งหมด

  บุคลากร | หน้าที่ของหน่วยงาน

  กิจกรรมสำนักงาน

 • Portfolio name
  อบรมการพัฒนาหลักสูตร CWIE

       สำนักส่งเสริมวิชาการฯ จัดอบรมโครงการ การพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและช่วยในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศฯ วันที่ 1 ก.ค. 2565 ณ ห้องประชุมดอกสัก ชั้น 2 อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา อ่านต่อ..

 • Portfolio name
  รายงานตัวนักศึกษาใหม่ 2565

       สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรภ.กพ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ารับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 4 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อ่านต่อ..

 • Portfolio name
  สสท.ศึกษาดูงาน มรภ.ภูเก็ต

       สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรภ.กพ. เข้าศึกษาดูงานสำนักสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ณ อาคารสำนักงานชั้น 1 และ ห้องประชุมสภามหาวิทยลัยชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อ่านต่อ..

 • Portfolio name
  มรภ.พิบูลสงคราม ศึกษาดูงาน

       กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าศึกษาดูงานระบบ Digital Transcript สำนักส่งวิชาการและงานทะเบียน วันที่ 21 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อ่านต่อ..