งานรับเข้า หลักสูตร และมาตรฐานการศึกษา

               สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

  ระบบและกลไกการพัฒนาหลักสูตร

  รายการ เอกสาร
01 ประกาศ ระบบและกลไกการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร มรภ.กพ. Download
02 มาตรฐานขั้นตอน การพัฒนาหลักสูตร Flowchart Download
03 ประกาศ การกำหนดรหัสกลุ่มวิชาและสาขาวิชา พ.ศ. 2562 Download
04 ประกาศ แนวปฏิบัติการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร Download
05 ระเบียบ อัตราค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาหลักสูตร Download
06 [ มคอ.1 ] - มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 1 Download
07 รายงานการประชุม กำหนดมาตรฐานหลักสูตร 120 หน่วยกิต Download
08 คู่มือการพัฒนาหลักสูตร [รวบรวมโดยงานหลักสูตร มรภ.กพ.] Download

  ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร

Step
รายการ เอกสาร ตัวอย่าง
1
[แบบฟอร์มเสนอคณะกรรมการ 01-03] พัฒนาหลักสูตร วิพากษ์หลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร Download Download
2
แบบฟอร์ม บันทึกข้อความ ส่งในระบบ E-Office
สำหรับเสนอต่อกรรมการวิชาการ
Download Download
3
แบบฟอร์ม เอกสารหลักสูตร [ตามเกณฑ์ 65]
*สำหรับหลักสูตร พ.ศ. 2566 - 2570
Download Download
4
แบบฟอร์ม บันทึกข้อความ เพื่อจิารณา
สำหรับสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย
Download Download
5
บันทึกข้อมูลหลักสูตร ลงระบบ CHE-CO
ตรวจสอบการรับทราบความสอดคล้อง online
 [ Online ]  Download
  [แบบฟอร์ม สมอ.08]
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
Download Download
[แบบฟอร์ม หลักสูตรวิชาโท]
จำนวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
Download Download

  วันที่อนุมัติ | รับทราบหลักสูตร

รายการ เอกสาร
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2565 Download
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2563 Download
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด (นอกที่ตั้ง) Download
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2558 Download
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2553 Download

  กรอบ | เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

รายการ รายการ ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา
1
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2565 Download Download
2
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2565
3
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
4
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 Download Download
5
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 Download Download

  ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 [ใหม่]

ประกาศ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม [อว.] เอกสาร
1
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดการศึกษาผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 Download
2
คู่มือการตรวจสอบหลักสูตรการศึกษา และการตรวจสอบการดำเนินการจัดการศึกษา เพื่อการรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาในหลักสูตรการศึกษา Download
กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา เอกสาร
1
มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 Download
2
มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 Download
3
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 Download
4
กำหนดมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 Download
5
มาตรฐานการขอตำแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 Download
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา [กมอ.] เอกสาร
1
รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 Download
2
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2565 Download
3
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 Download
4
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 Download
5
หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษาในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 Download
6
แนวทางการดำเนินงานคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 Download
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา [กมอ.] เอกสาร
7
มาตรฐานหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีและปริญญาโท หรือหลักสูตรควบระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 Download
8
มาตรฐานหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีสองปริญญา หรือหลักสูตรควบระดับปริญญาโทสองปริญญา ในสาขาวิชาที่ต่างกัน พ.ศ. 2565 Download
9
หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2565 Download
10
แนวทางการพิจารณาเทียบคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากต่างประเทศกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 Download
11
แนวทางการพิจารณาเทียบหลักสูตรการศึกษาในประเทศกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 Download
12
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้ตรวจสอบ และการตรวจสอบการดำเนินการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 Download

  แบบฟอร์ม | คำร้อง

คำร้อง [สำหรับนักศึกษา] เอกสาร ขั้นตอน
ขอยกเว้นรายวิชาเรียน ภาคปกติ Download Infographic
ขอยกเว้นรายวิชาเรียน ภาคปกติ [เกิน 10 ปี] Download Infographic
ขอยกเว้นรายวิชาเรียน ภาคกศ.บป. Download Infographic
ขอยกเว้นรายวิชาเรียน ภาคกศ.บป. [เกิน 10 ปี] Download Infographic

แบบฟอร์มทั้งหมด

  บุคลากร | หน้าที่ของหน่วยงาน

  กิจกรรมสำนักงาน

 • Portfolio name
  อบรม Skill Mapping 67

       สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการอบรม "การจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนโดยใช้ผลวิเคราะห์ Skill Mapping" วันที่ 3 พ.ค. 67 ณ ห้องประชุมรัตนอาภา มรภ.กพ. วิทยากรโดย ศ.ดร.สุรินทร์ คำฝอย ผู้ทรงคุณวุฒิจาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อ่านต่อ..

 • Portfolio name
  ศึกษาดูงาน มรภ.สุราษฎร์ธานี

       สำนักส่งเสริมวิชาการฯ มรภ.กพ. เข้าศึกษาดูงาน สำนักส่งเสริมวิชาการฯ มรภ.สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 29 เม.ย. 67 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มรภ.สุราษฎร์ธานี นำโดย รศ.วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และผศ.ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักฯ อ่านต่อ..

 • Portfolio name
  นิทรรศการสหกิจศึกษา CWIE 2567

       สำนักส่งเสริมวิชาการฯ โดยรองผู้อำนวยการ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้าร่วมงานนิทรรศการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเครือข่าย CWIE ภาคเหนือตอนล่าง ประจำปี พ.ศ. 2567 ประกอบด้วยเครือข่าย CWIE ภาคเหนือตอนล่าง 13 สถาบัน อ่านต่อ..

 • Portfolio name
  อบรมการประยุกต์ใช้ AI ในงานวิจัยฯ

       สำนักส่งเสริมวิชาการฯ จัดอบรม "การประยุกต์ใช้ AI Science Space ในงานวิจัยและการจัดการเรียนรู้" วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมสักทอง ชั้น 2 อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยากร ผศ.ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช โดยมีผศ.ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต อธิการบดี มรภ.กพ. เป็นประธานในพิธีเปิด อ่านต่อ..