งานหลักสูตรและแผนการเรียน

               สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

[กมอ.] เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 * Download
[กมอ.] เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 Download
[กมอ.] รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานฯ พ.ศ. 2565 * Download
[กมอ.] หลักเกณฑ์ วิธีการฯ การตรวจสอบการดำเนินการจัดการศึกษา พ.ศ. 2565 * Download

  มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2565

กฏกระทรวง พ.ศ. 2565 เอกสาร
กำหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาอื่น พ.ศ. 2565 Download
มาตรฐานการขอตำแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 Download
มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 Download
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 Download
มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 Download

  ระบบและกลไกการพัฒนาหลักสูตร

  รายการ เอกสาร
01 ประกาศ ระบบและกลไกการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร มรภ.กพ. Download
02 มาตรฐานขั้นตอน การพัฒนาหลักสูตร Flowchart Download
03 ประกาศ การกำหนดรหัสกลุ่มวิชาและสาขาวิชา พ.ศ. 2562 Download
04 ประกาศ แนวปฏิบัติการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร Download
05 ระเบียบ อัตราค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาหลักสูตร Download
06 [ มคอ.1 ] - มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 1 Download
07 รายงานการประชุม กำหนดมาตรฐานหลักสูตร 120 หน่วยกิต Download
08 คู่มือการพัฒนาหลักสูตร [รวบรวมโดยงานหลักสูตร มรภ.กพ.] Download

  ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร

Step
รายการ เอกสาร ตัวอย่าง
1
[แบบฟอร์มเสนอคณะกรรมการ 01-03] พัฒนาหลักสูตร วิพากษ์หลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร Download Download
2
แบบฟอร์ม บันทึกข้อความ ส่งในระบบ E-Office
สำหรับเสนอต่อกรรมการวิชาการ
Download Download
3
แบบฟอร์ม เอกสารหลักสูตร [ตามเกณฑ์ 65]
*สำหรับหลักสูตร พ.ศ. 2566 - 2570
Download Download
4
แบบฟอร์ม บันทึกข้อความ เพื่อจิารณา
สำหรับสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย
Download Download
5
บันทึกข้อมูลหลักสูตร ลงระบบ CHE-CO
ตรวจสอบการรับทราบความสอดคล้อง online
 [ Online ]  Download
[แบบฟอร์ม สมอ.08]
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
Download Download

  วันที่อนุมัติ | รับทราบหลักสูตร

รายการ เอกสาร
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2565 Download
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2563 Download
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด (นอกที่ตั้ง) Download
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2558 Download
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2553 Download

  กรอบ | เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร [เดิม]

รายการ เอกสาร
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 Download
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 Download
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 Download
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 Download
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 Download

  แบบฟอร์ม | คำร้อง

คำร้อง [สำหรับนักศึกษา] เอกสาร ขั้นตอน
ขอยกเว้นรายวิชาเรียน ภาคปกติ Download Infographic
ขอยกเว้นรายวิชาเรียน ภาคปกติ [เกิน 10 ปี] Download Infographic
ขอยกเว้นรายวิชาเรียน ภาคกศ.บป. Download Infographic
ขอยกเว้นรายวิชาเรียน ภาคกศ.บป. [เกิน 10 ปี] Download Infographic

แบบฟอร์มทั้งหมด

  บุคลากร | หน้าที่ของหน่วยงาน

  กิจกรรมสำนักงาน

 • Portfolio name
  50 ปี KPRU to Credit bank

       สำนักส่งวิชาการฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "50 ปี KPRU มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยการดำเนินงานคลังหน่วยกิต" วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 3 อาคารกิจกรรมนักศึกษา อ่านต่อ..

 • Portfolio name
  แนะแนวการศึกษาต่อ 66

       สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุม เรื่อง วางแผนและปฏิบัติการแนะแนวการศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ประจําปีการศึกษา 2566 วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 3 อาคารกองพัฒนานักศึกษา อ่านต่อ..

 • Portfolio name
  อบรมการพัฒนาหลักสูตร CWIE

       สำนักส่งเสริมวิชาการฯ จัดอบรมโครงการ การพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและช่วยในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศฯ วันที่ 1 ก.ค. 2565 ณ ห้องประชุมดอกสัก ชั้น 2 อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา อ่านต่อ..

 • Portfolio name
  รายงานตัวนักศึกษาใหม่ 2565

       สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรภ.กพ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ารับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 4 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อ่านต่อ..