งานหลักสูตรและแผนการเรียน

               สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

  ระบบและกลไกการพัฒนาหลักสูตร

  รายการ เอกสาร
01 ประกาศ ระบบและกลไกการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร มรภ.กพ. Download
02 มาตรฐานขั้นตอน การพัฒนาหลักสูตร Flowchart Download
03 ประกาศ การกำหนดรหัสกลุ่มวิชาและสาขาวิชา พ.ศ. 2562 Download
04 ประกาศ แนวปฏิบัติการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร Download
05 ระเบียบ อัตราค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาหลักสูตร Download
06 [ มคอ.1 ] - มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 1 Download
07 รายงานการประชุม กำหนดมาตรฐานหลักสูตร 120 หน่วยกิต Download
08 คู่มือการพัฒนาหลักสูตร [รวบรวมโดยงานหลักสูตร มรภ.กพ.] Download

  ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร

Step
รายการ เอกสาร ตัวอย่าง
1
[แบบฟอร์มเสนอคณะกรรมการ 01-03] พัฒนาหลักสูตร วิพากษ์หลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร Download Download
2
แบบฟอร์ม บันทึกข้อความ ส่งในระบบ E-Office
สำหรับเสนอต่อกรรมการวิชาการ
Download Download
3
แบบฟอร์ม เอกสารหลักสูตร [ตามเกณฑ์ 65]
*สำหรับหลักสูตร พ.ศ. 2566 - 2570
Download Download
4
แบบฟอร์ม บันทึกข้อความ เพื่อจิารณา
สำหรับสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย
Download Download
5
บันทึกข้อมูลหลักสูตร ลงระบบ CHE-CO
ตรวจสอบการรับทราบความสอดคล้อง online
 [ Online ]  Download
[แบบฟอร์ม สมอ.08]
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
Download Download

  วันที่อนุมัติ | รับทราบหลักสูตร

รายการ เอกสาร
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2565 Download
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2563 Download
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด (นอกที่ตั้ง) Download
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2558 Download
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2553 Download

  กรอบ | เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

รายการ รายการ ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา
1
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2565 Download Download
2
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2565
3
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
4
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 Download Download
5
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 Download Download

  ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 [ใหม่]

ประกาศ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม [อว.] เอกสาร
1
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดการศึกษาผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 Download
2
คู่มือการตรวจสอบหลักสูตรการศึกษา และการตรวจสอบการดำเนินการจัดการศึกษา เพื่อการรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาในหลักสูตรการศึกษา Download
กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา เอกสาร
1
มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 Download
2
มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 Download
3
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 Download
4
กำหนดมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 Download
5
มาตรฐานการขอตำแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 Download
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา [กมอ.] เอกสาร
1
รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 Download
2
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2565 Download
3
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 Download
4
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 Download
5
หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษาในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 Download
6
แนวทางการดำเนินงานคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 Download
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา [กมอ.] เอกสาร
7
มาตรฐานหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีและปริญญาโท หรือหลักสูตรควบระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 Download
8
มาตรฐานหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีสองปริญญา หรือหลักสูตรควบระดับปริญญาโทสองปริญญา ในสาขาวิชาที่ต่างกัน พ.ศ. 2565 Download
9
หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2565 Download
10
แนวทางการพิจารณาเทียบคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากต่างประเทศกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 Download
11
แนวทางการพิจารณาเทียบหลักสูตรการศึกษาในประเทศกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 Download
12
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้ตรวจสอบ และการตรวจสอบการดำเนินการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 Download

  แบบฟอร์ม | คำร้อง

คำร้อง [สำหรับนักศึกษา] เอกสาร ขั้นตอน
ขอยกเว้นรายวิชาเรียน ภาคปกติ Download Infographic
ขอยกเว้นรายวิชาเรียน ภาคปกติ [เกิน 10 ปี] Download Infographic
ขอยกเว้นรายวิชาเรียน ภาคกศ.บป. Download Infographic
ขอยกเว้นรายวิชาเรียน ภาคกศ.บป. [เกิน 10 ปี] Download Infographic

แบบฟอร์มทั้งหมด

  บุคลากร | หน้าที่ของหน่วยงาน

  กิจกรรมสำนักงาน

 • Portfolio name
  แนะแนวการศึกษาต่อ 2567

       สำนักส่งเสริมวิชาการฯ จัดกิจกรรมการวางแผนและปฏิบัติการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 27 ตุลาคม 2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ อ่านต่อ..

 • Portfolio name
  กิจกรรมจิตอาสา 2566

       สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ประจำปี 2566 วันที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. โดยบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ทำความสะอาดในทุกจุดบริการและจุดปฏิบัติงาน เพื่อให้สภาพแวดล้อมในองค์กรที่รับผิดชอบดูสะอาดและสบายตา อ่านต่อ..

 • Portfolio name
  ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา

       สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมดารารัตน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ โดยคณะกรรมการตรวจประเมินที่มีความเชี่ยวชาญ อ่านต่อ..

 • Portfolio name
  อบรบการจัดการเรียนการสอนฯ

       วันที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการอบรบเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างสมรรถนะการเรียนรู้" ณ หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ อ่านต่อ..

 • Portfolio name
  การจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLOs)

       งานมาตรฐานการประกันคุณภาพ ร่วมกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) วันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 8.00 – 17.00 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 3 อาคารกองพัฒนานักศึกษา SAC มรภ.กพ. อ่านต่อ..

 • Portfolio name
  การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล

       สำนักส่งเสริมวิชาการฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเก็บข้อมูลความต้องการ การสำรวจรับฟังความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการวิเคราะห์ข้อมูล วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อ่านต่อ..

 • Portfolio name
  50 ปี KPRU สู่การพัฒนาท้องถิ่น

       สำนักส่งเสริมวิชาการฯ เข้าร่วมกิจกรรม “50 ปี KPRU สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” โดยจัดแสดงในบูธรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 และเปิดตัว Application KPRU Mind ในวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อ่านต่อ..

 • Portfolio name
  เตรียมจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร

       สำนักส่งเสริมวิชาการฯ จัดประชุมโครงการ เตรียมความพร้อมในการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร เพื่อการรับรองหลักสูตร ตามหลักเกณฑ์ วิธีการฯ การดำเนินการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 วันที่ 23 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มรภ.กพ. อ่านต่อ..