งานทะเบียนและประมวลผล

               สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

  ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการประชุม เรื่อง การวางแผนและการแนะแนวการศึกษาต่อ มรภ.กพ. 27 ต.ค. 66 อ่านต่อ
ประกาศ ขั้นตอนการเสนอและพิจารณาบุคคลที่สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2566 อ่านต่อ
สอบกลางภาค สำหรับนักศึกษาภาคปกติ 1/2566 วันที่ 21 - 25 ส.ค. 66 ตรวจสอบตารางที่นี่
ประกาศ งดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2566 วันที่ 31 ก.ค. 66 อ่านต่อ
เพิ่ม - ถอน รายวิชาออนไลน์ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ 1/2566 วันที่ 12 - 30 มิ.ย. 66 เข้าสู่ระบบที่นี่
ประกาศ งดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป.[เสาร์ - อาทิตย์] ภาคเรียนที่ 3/2565 อ่านต่อ
ประกาศ งดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ [จันทร์ - ศุกร์] ภาคฤดูร้อน/2565 อ่านต่อ
แนะนำ Application KPRU Mind สำหรับนักศึกษา พ.ศ. 2566 อ่านต่อ
กำหนดการกิจกรรม งาน “50 ปี KPRU สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” มรภ.กพ. 26 - 28 ม.ค. 66 อ่านต่อ
แผนธรรมาภิบาลและจริยธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2566 อ่านต่อ
ปฏิทิน รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 [1 พ.ย. 65 - 27 พ.ย. 65] อ่านต่อ

  ปฏิทินการศึกษา

ภาคปกติ [จันทร์ - ศุกร์] สำหรับนักศึกษา สำหรับอาจารย์
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 Download Download
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 Download Download
ภาคกศ.บป. [เสาร์ - อาทิตย์] สำหรับนักศึกษา สำหรับอาจารย์
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 Download Download
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 Download Download
ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2566 Download Download
ภาคปกติ [จันทร์ - ศุกร์] สำหรับนักศึกษา สำหรับอาจารย์
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 Download Download
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 Download Download
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 Download Download
ภาคกศ.บป. [เสาร์ - อาทิตย์] สำหรับนักศึกษา สำหรับอาจารย์
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 Download Download
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 Download Download
ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2565 Download Download

ปฏิทินทั้งหมด

  กำหนดการอนุมัติผลการศึกษา

กำหนดการอนุมัติผลการศึกษา ภาคปกติ ภาคกศ.บป. บัณฑิตศึกษา
กำหนดการอนุมัติผลการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566 Download Download Download
กำหนดการอนุมัติผลการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2565 Download Download Download
กำหนดการอนุมัติผลการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564 Download Download
กำหนดการอนุมัติผลการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563 Download Download
กำหนดการอนุมัติผลการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562 Download Download
กำหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ เอกสาร
กำหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ พ.ศ. 2566 Download
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ พ.ศ. 2566 Download
ข้อบังคับ ว่า ด้วยคณะกรรมการวิชาการ พ.ศ. 2566 Download

กำหนดการทั้งหมด

  Download แบบฟอร์ม | คำร้อง

คำร้อง [สำหรับนักศึกษา] เอกสาร ขั้นตอน
คำร้องทั่วไป Download
ใบลาป่วย | ลากิจ Download Infographic
ขอเลื่อนสอบ | การขอสอบปลายภาค Download Infographic

  ผลการให้บริการ

รายงานผลการให้บริการ

Download
[ประจำปี พ.ศ. 2565]
Download
[ประจำปี พ.ศ. 2564]
Download
[ประจำปี พ.ศ. 2563]
   
Download
[ประจำปี พ.ศ. 2562]
Download
[ประจำปี พ.ศ. 2561]

  บุคลากร | หน้าที่ของหน่วยงาน

  กิจกรรมสำนักงาน

 • Portfolio name
  แนะแนวการศึกษาต่อ 2567

       สำนักส่งเสริมวิชาการฯ จัดกิจกรรมการวางแผนและปฏิบัติการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 27 ตุลาคม 2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ อ่านต่อ..

 • Portfolio name
  กิจกรรมจิตอาสา 2566

       สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ประจำปี 2566 วันที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. โดยบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ทำความสะอาดในทุกจุดบริการและจุดปฏิบัติงาน เพื่อให้สภาพแวดล้อมในองค์กรที่รับผิดชอบดูสะอาดและสบายตา อ่านต่อ..

 • Portfolio name
  ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา

       สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมดารารัตน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ โดยคณะกรรมการตรวจประเมินที่มีความเชี่ยวชาญ อ่านต่อ..

 • Portfolio name
  อบรบการจัดการเรียนการสอนฯ

       วันที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการอบรบเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างสมรรถนะการเรียนรู้" ณ หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ อ่านต่อ..

 • Portfolio name
  การจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLOs)

       งานมาตรฐานการประกันคุณภาพ ร่วมกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) วันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 8.00 – 17.00 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 3 อาคารกองพัฒนานักศึกษา SAC มรภ.กพ. อ่านต่อ..

 • Portfolio name
  การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล

       สำนักส่งเสริมวิชาการฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเก็บข้อมูลความต้องการ การสำรวจรับฟังความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการวิเคราะห์ข้อมูล วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อ่านต่อ..

 • Portfolio name
  50 ปี KPRU สู่การพัฒนาท้องถิ่น

       สำนักส่งเสริมวิชาการฯ เข้าร่วมกิจกรรม “50 ปี KPRU สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” โดยจัดแสดงในบูธรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 และเปิดตัว Application KPRU Mind ในวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อ่านต่อ..

 • Portfolio name
  เตรียมจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร

       สำนักส่งเสริมวิชาการฯ จัดประชุมโครงการ เตรียมความพร้อมในการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร เพื่อการรับรองหลักสูตร ตามหลักเกณฑ์ วิธีการฯ การดำเนินการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 วันที่ 23 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มรภ.กพ. อ่านต่อ..