กรอกผลการเรียนออนไลน์

สำหรับอาจารย์
 

หลักสูตรและแผนการเรียน

หลักสูตร คำอธิบายรายวิชา แผนการเรียน ตารางเรียน

ทะเบียนและประมวลผล

รายวิชาเรียน ตรวจผลการเรียน อาจารย์ผู้สอน บัณฑิต

ประกาศมหาวิทยาลัย
 
+ ประกาศรายชื่อ ผลการคัดเลือกภาค กศ.บป. (กำแพงเพชรและแม่สอด) ภาคเรียนที่ 2/2559
 
+ ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ภาคปกติ(กำแพงเพชร/แม่สอด)
 
+ ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ภาค กศ.บป.(กำแพงเพชร)
 
+ ประกาศการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
 
+ ประกาศการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
 
+ ประกาศการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
 
 
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
 
- พ.ศ.2560 ภาค ปกติ | - พ.ศ.2560 ภาค กศ.บป.
 
- พ.ศ.2559 กำแพงเพชร | - พ.ศ.2559 แม่สอด
 
ดูเพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนา
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
admission.kpru.ac.th | tabian.kpru.ac.th
e-student.kpru.ac.th | mua.kpru.ac.th

เอกสารการประชุม

เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรฯ

- แบบฟอร์ม มคอ.02
- หมวดที่ 5 มคอ.2
- หมวดที่ 7 มคอ.2 จากคณะมนุษยศาสตร์ฯ
ได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต
- ตัวอย่าง แบบรายงานข้อมูลพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรฯ
- ตัวอย่าง ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรฯ

เอกสารทวนสอบ

- โดย รศ.ดร.ณรุทธ์ สุทธจิตต์
- โดย รศ.ดร.ดรุณี รุจกรการต์

กิจกรรมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน [กิจกรรมทั้งหมด]

image2

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภักกำแพงเพชร จัดรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 portfolio วันที่ 6 มกราคม 2561 ณ หอประชุมทีปังกรรักศมีโชติ มร.กพ.

image2

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความเข้าใจและเสวนาสหกิจศึกษา วันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องลีลาวดี ชั้น 2 ทีปังกรรัศมีโชติ วิทยากรโดย อาจารย์สารัล กระจง กิจกรรมดังกล่าวมี รศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีเป็นผู้เปิดโครงการ และ ดร.สุรเชษฐ์ ตุ้มมี เป็นผู้กล่าวรายงาน

image2

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

image2

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ลงทะเบียนบัณฑิต เพื่อฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 วันที่ 7 - 9 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

image2

วันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2560 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพชยนต์ สิริเสถียร์วัฒนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและคณาจารย์ อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา ได้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานสหกิจศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

image2

วันที่ 25 สิงหาคม 2560 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา ณ ห้องประชุมทองกวาว อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มรภ.กพ. โดยมีผศ.ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนา ผู้กล่าวรายงาน และรศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีเป็นผู้เปิดการอบรม