หลักสูตรและแผนการเรียน

หลักสูตร คำอธิบายรายวิชา แผนการเรียน ตารางเรียน

ทะเบียนและประมวลผล

รายวิชาเรียน ตรวจผลการเรียน อาจารย์ผู้สอน บัณฑิต

+ รับสมัครนักศึกษา โครงการทุนเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา ประจำปี 2561
+ ประกาศเลื่อนสอบปลายภาคเรียน 1/60 สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. เป็น 18-19 พ.ย. 60
+ รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1/1 Portfolio
+ นักศึกษาใหม่ รหัส 60 ตรวจสอบรายชื่อแบบชั่วคราวได้ที่นี่
+ ปฏิทินภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ภาค ปกติ สำหรับอาจารย์
+ 5 กรกฎาคม 2560 เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการครู
+ โครงการฝึกอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 3-4 และ 10-11 มิถุนายน 2560
+ ปฏิทินภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ภาค ปกติ กำแพงเพชร และ มรภ.กพ.แม่สอด
+ ตารางเรียนเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1-4 ภาคฤดูร้อน/2559 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
+ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 เปิด 27 มีนาคม 2560 สำหรับนักศึกษา รหัส 57 58 และ 59
+ กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2559 นักศึกษาภาคปกติ วันที่ 13 - 21 มีนาคม 2560
+ แจ้งเปิดภาคเรียนที่ 2/2559 ภาคปกติ รหัส 56, 57 และ 58 วันที่ 4 มกราคม 2560
+ กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2559 นักศึกษาภาคปกติ รหัส 57, 58, 59
+ รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2559 ภาคปกติ และภาค กศ.บป.
+ แจ้งกำหนดการสอบกลางภาค 1/2559 กำแพงเพชรและแม่สอด
+ แจ้งเปลี่ยนแปลงปฏิทินภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สำหรับนักศึกษา และ สำหรับอาจารย์
+ กำหนดการสอบกลางภาค 1/2559 กำแพงเพชรและแม่สอด ระหว่างวันที่ 22-26 สิงหาคม 2559
+ แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 59 สามารถตรวจสอบตารางเรียนได้ที่นี่
+ อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2558
+ แจ้งตารางสอบปลายภาค ภาคปกติ 2/2558 แจ้งสอบซ้อน ภายในวันที่ 25 เมษายน 2559
+ แจ้งตารางสอบกลางภาค ภาคปกติ 2/2558 แจ้งสอบซ้อน ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
+ ตารางสอบนักศึกษาภาค กศ.บป. เทอม 2/2558 แจ้งสอบซ้อน ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559
+ เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาค กศ.บป. ปีการศึกษา 2559

ประกาศมหาวิทยาลัย
+ ประกาศรายชื่อ ผลการคัดเลือกภาค กศ.บป. (กำแพงเพชรและแม่สอด) ภาคเรียนที่ 2/2559
+ ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ภาคปกติ(กำแพงเพชร/แม่สอด)
+ ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ภาค กศ.บป.(กำแพงเพชร)
+ ประกาศการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
+ ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบปฏิบัติ ประเภทเรียนดีฯ ปีการศึกษา 2559
+ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา ภาค กศ.บป. ปีการศึกษา 2559
+ ประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
+ ประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
+ ประกาศแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558
+ ประกาศการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
- พ.ศ.2560 ภาค ปกติ | - พ.ศ.2560 ภาค กศ.บป.
- พ.ศ.2559 กำแพงเพชร | - พ.ศ.2559 แม่สอด
- พ.ศ.2558 กำแพงเพชร | - พ.ศ.2558 แม่สอด
- พ.ศ.2557 กำแพงเพชร | - พ.ศ.2557 แม่สอด
- พ.ศ.2556 กำแพงเพชร | - พ.ศ.2556 แม่สอด
- พ.ศ.2555 กำแพงเพชร | - พ.ศ.2555 แม่สอด

+ กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา 25 สิงหาคม 2560
+ กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560
+ กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WiL)
+ รับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 ภาค ปกติ (กำแพงเพชรและแม่สอด)
+ รับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 ภาค กศ.บป. (กำแพงเพชรและแม่สอด)
+ รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2559 ภาคปกติ และภาค กศ.บป. (กำแพงเพชรและแม่สอด)
+ กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ วันที่ 6 - 8 มิถุนายน 2559
+ กำหนดการรับสมัครนักศึกษา 2559 ภาคปกติ ประเภทคัดเลือกทั่วไป
+ เอกสารรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2559

ภาคปกติ (จันทร์ - ศุกร์)
+ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ภาค ปกติ สำหรับนักศึกษา
+ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ภาค ปกติ สำหรับอาจารย์ [แก้ไข]
+ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ภาค ปกติ สำหรับนักศึกษา เปิด 19 มิถุนายน 2560 [แก้ไข]
+ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 ภาค ปกติ สำหรับนักศึกษา เปิด 15 พฤษภาคม 2560
+ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 ภาค ปกติ สำหรับนักศึกษา เปิด 27 มีนาคม 2560
+ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ภาค ปกติ สำหรับนักศึกษา เปิด 4 มกราคม 2560
+ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ภาค ปกติ สำหรับนักศึกษา เปิด 7 พฤศจิกายน 2559
+ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ภาค ปกติ สำหรับอาจารย์
+ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ภาค ปกติ เปิด 15 สิงหาคม 2559
+ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ภาค ปกติ เปิด 20 มิถุนายน 2559
+ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ภาค ปกติ สำหรับอาจารย์ เปิด 15 สิงหาคม 2559
+ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ภาค ปกติ สำหรับอาจารย์ เปิด 20 มิถุนายน 2559
+ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 ภาค ปกติ
+ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ภาค ปกติ
+ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ภาค ปกติ

ภาค กศ.บป. (เสาร์ - อาทิตย์)
+ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ภาค กศ.บป. สำหรับอาจารย์
+ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ภาค กศ.บป. สำหรับนักศึกษา
+ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ภาค กศ.บป. สำหรับอาจารย์ [แก้ไข]
+ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ภาค กศ.บป. สำหรับนักศึกษา [แก้ไข]
+ ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ภาค กศ.บป. สำหรับอาจารย์
+ ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ภาค กศ.บป. สำหรับนักศึกษา
+ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ภาค กศ.บป. สำหรับนักศึกษา
+ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ภาค กศ.บป. สำหรับอาจารย์
+ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ภาค กศ.บป. สำหรับนักศึกษา
+ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ภาค กศ.บป. สำหรับอาจารย์
+ ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ภาค กศ.บป.
+ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ภาค กศ.บป.
+ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ภาค กศ.บป.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนา
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
admission.kpru.ac.th | tabian.kpru.ac.th
e-student.kpru.ac.th | mua.kpru.ac.th

เอกสารการประชุม

เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรฯ

- แบบฟอร์ม มคอ.02
- หมวดที่ 5 มคอ.2
- หมวดที่ 7 มคอ.2 จากคณะมนุษยศาสตร์ฯ
ได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต
- ตัวอย่าง แบบรายงานข้อมูลพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรฯ
- ตัวอย่าง ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรฯ

เอกสารทวนสอบ

- โดย รศ.ดร.ณรุทธ์ สุทธจิตต์
- โดย รศ.ดร.ดรุณี รุจกรการต์

กิจกรรมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

image2

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

image2

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ลงทะเบียนบัณฑิต เพื่อฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 วันที่ 7 - 9 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

image2

วันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2560 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพชยนต์ สิริเสถียร์วัฒนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและคณาจารย์ อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา ได้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานสหกิจศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

image2

วันที่ 25 สิงหาคม 2560 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา ณ ห้องประชุมทองกวาว อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มรภ.กพ. โดยมีผศ.ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนา ผู้กล่าวรายงาน และรศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีเป็นผู้เปิดการอบรม

image2

วันที่ 18 สิงหาคม 2560 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้าศึกษาดูงานฝ่ายทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพชยนต์ สิริเสถียร์วัฒนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

image3

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเข้าร่วม พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560