การจัดการความรู้ KM (Knowledge Management)

thumb1

สรุปองค์ความรู้จากการจัดการความรู้ เรื่อง เทคนิคการจัดเก็บหลักฐาน SAR ตามองค์ประกอบ
- การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน
      เป็นการเขียนเพื่อนำเสนอ หรือพบเห็นต่อผู้มีอำนาจเหนือกว่า หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ อาจเป็นเรื่องความสำเร็จหรือความก้าวหน้าในหน้าที่รับผิดชอบ
- รายงานผลการปฏิบัติงาน
      เป็นการเขียนเพื่อให้ทราบถึงภารกิจที่ได้รับมอบหมาย หลังจากปฏิบัติเสร็จสิ้นแล้ว และเสนอต่อผู้บังคับบัญชา /หรือผู้มีอำนาจ ต้องเขียนอย่างมีหลักมีเกณฑ์
- เทคนิคการจัดเก็บหลักฐาน SAR ตามองค์ประกอบ
- ตารางการจัดเก็บหลักฐาน SAR ตามองค์ประกอบ

อ่านต่อ
thumb2

การพัฒนาหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. พ.ศ. 2558
     เกณฑ์มาตรฐานในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานของคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ใช้เกณฑ์ พ.ศ. 2558 อาจารย์สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็ปไซต์งานหลักสูตรและแผนการเรียนว่า มีแนวปฏิบัติอย่างไรสำหรับอาจารย์ที่จะปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรใหม่
- แบบฟอร์ม มคอ.2 ตามเกณฑ์ พ.ศ. 2558
- หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)
- แบบฟอร์ม มคอ.02 | ตัวอย่าง มคอ.02
- หมวดที่ 5 มคอ.2
- หมวดที่ 7 มคอ.2
- ตัวอย่าง แบบรายงานข้อมูลพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรฯ
- ตัวอย่าง ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรฯ

อ่านต่อ
thumb3

การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WiL : Work-integrated Learning)
     การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนด้วยการเชื่อมโยงสาระการเรียนรู้ในชั้นเรียนกับประสบการณ์การทำงานในสภาพจริงนอกชั้นเรียนที่ได้รับการออกแบบไว้ในหลักสูตรอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุผลลัพธ์ การเรียนรู้ตามที่กำหนด
>> อ่านโครงการสำนักส่งเสริมต่อได้ที่นี่
เงื่อนไขของ WIL
     1) ต้องมีการผสมกลมกลืน มีจุดร่วม และหลอมรวมกันระหว่างความรู้ทางทฤษฏีที่ได้จากการเรียนในห้องเรียนกับประสบการณ์ทำงานหรือฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพ นอกห้องเรียน
     2) ต้องเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตร
     3) ต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมของการทำงานจริง
     4) งานที่ฝึกปฏิบัติต้องเป็นงานที่มีคุณภาพหรือสามารถพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาได

อ่านต่อ
thumb4

การจัดการความรู้ การจัดการเรียนการสอนเป็น ภาษาอังกฤษ
     การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดอบรมให้อาจารย์เป็นประจำ โดยให้อาจารย์มีความพร้อมที่จะพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ และมีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการจัดการเรียนการสอน โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้เชิฐวิทยากรจาก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้มาพัฒนาความรู้ความสามารถของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สามารถอ่านตารางกิจกรรมได้

อ่านต่อ