1. งานเลขานุการ

มีหน้าที่

1.1. งานสารบรรณ
              1) ลงทะเบียนรับหนังสือเข้า-ออก จากหน่วยงานภายนอก และภายในแยกเรื่องส่งฝ่ายต่างๆ
              2) ส่งหนังสือออกจากสำนักงานไปยังหน่วยงานภายในสถาบัน ประสานงานศูนย์และสำนัก
              3) พิมพ์หนังสือราชการ รายงานการประชุม บันทึกข้อความ คำสั่ง และประกาศต่าง ๆ
              4) จัดเก็บเอกสาร และค้นคืน
              5) ดำเนินการทำลายเอกสารทางราชการ
              6) จัดเตรียมเอกสารการประชุมทางวิชาการ

1.2 งานด้านการพัฒนาบุคลากร
              1) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมประชุมสัมมนา
              2) ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรภายในสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้มีส่วนร่วมด้านกิจกรรม

1.3 งานรับสมัครนักศึกษา

1.4 งานการเงินและพัสดุ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
       1.4.1 จัดซื้อ จัดจ้าง ทำเอกสารต่างๆ เช่น
              1) เอกสารรับรายงานตัว
              2) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ ครุภัณฑ์ภายในสำนัก
              3) คู่มือนักศึกษา
              4) คู่มือการรับสมัคร
              5) บัญชีวัสดุครุภัณฑ์
       1.4.2 ประสานงานกับฝ่ายการเงินในเรื่องกำหนดการต่างๆ
              1) ดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่าย
              2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา
              3) ค่าจ้างนักศึกษา
              4) ค่าตอบแทนและค่าใช้สอยตามงบประมาณ
              5) ค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอน
              6) ค่าตอบแทนกรรมการอำนวยการ และกรรมการดำเนินงาน
              7) ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา
              8) ค่าตอบแทนข้าราชการ
              9) ค่าตอบแทนลูกจ้างประจำ
              10) ค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราว และนักศึกษา
       1.4.3 ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้งงบประมาณ
              1) งบประมาณแผ่นดิน
              2) งบบำรุงการศึกษา
              3) งบโครงการการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ
              4) งบเงินฝากถอนคืน – สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
              5) จัดทำงบประมาณแผ่นดิน

1.5 งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
              1) จัดทำแผนพัฒนาสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
              2) ดำเนินการเกี่ยวกับการปรับปรุงข้อบังคับของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
              3) ประสานงานเพื่อเสนอสภาประจำสถาบันราชภัฏกำแพงเพชร
              4) ดำเนินการจัดทำโครงการเพื่อการพัฒนาระบบงานของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
              5) จัดทำปฏิทินการศึกษาภาคปกติ – กศ.บป.
              7) จัดประชุมฝ่ายต่างๆ ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
              8) จัดทำแผนอัตรากำลังของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1.6 งานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

1.7 งานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต