3. งานหลักสูตรและแผนการเรียน

มีหน้าที่

3.1 งานธุรการ มีหน้าที่ดังนี้
       3.1.1 รับ – ส่งเอกสารภายใน และภายนอกสถาบัน
       3.1.2 พิมพ์แผนการเรียน ตารางสอน ตารางสอบ
       3.1.3 พิมพ์การใช้ห้องเพื่อการเรียนการสอน
       3.1.4 รับคำร้องขอแก้ไขตารางสอบ ตารางสอน
       3.1.5 รวบรวม และรายงานรายวิชาที่เปิดสอน
       3.1.6 งานตรวจสอบข้อมูล ตารางสอน ตารางสอบ
       3.1.7 งานสถิติรายวิชา
              - ดำเนินการเกี่ยวกับการขอโอน และยกเว้นผลการเรียน
              - ดำเนินการเสนอคำร้องขอลงทะเบียนเกิน 15 หน่วยกิต
       3.1.8 งานพิมพ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

3.2 งานแผนการเรียน มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
       3.2.1 ประสานงานจัดแผนการเรียนในโปรแกรมต่างๆ กับคณะต่างๆ
       3.2.2 ประสานงานการใช้ห้องเรียนกับฝ่ายอาคารสถานที่
       3.2.3 ประสานงานการจัดผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ
       3.2.4 งานกำหนดกลุ่มวิชาการศึกษาทั่วไป
       3.2.5 ดำเนินการเปิดรายวิชาที่ลงทะเบียนเพิ่ม
       3.2.6 งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนการเรียน

3.3 งานตารางสอน – ตารางสอบ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
       3.3.1 ทำคำชี้แจงในการจัดตารางสอน – ตารางสอบ
       3.3.2 บริการข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนหมู่เรียน รายวิชา และนักศึกษา
       3.3.3 บันทึกข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์
       3.3.4 จัดทำข้อมูลตารางสอนของสถาบันฯ
       3.3.5 ประสานงานเกี่ยวกับการจัดห้องสอบ
       3.3.6 ดำเนินการจัดตารางสอน ตารางสอบ
       3.3.7 ตรวจสอบข้อมูลที่คณะขอแก้ไข ตารางสอน ตารางสอบ
       3.3.8 จัดทำประกาศตารางสอน ตารางสอบแจ้งคณะและนักศึกษารับทราบ

3.4 งานมาตรฐานวิชาการ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
       3.4.1 รวบรวมเอกสารหลักสูตร สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ
       3.4.2 ประสานการพัฒนาหลักสูตรใหม่ร่วมกับคณะ
       3.4.3 ประสานและกำกับดูแลการจัดทำหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร อุดมศึกษา
       3.4.4 ส่งเสริมความร่วมมือ และสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์
       3.4.5 ส่งเสริมการดำเนินงานเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษา และติดตามประเมินผล
       3.5 งานรวบรวมเอกสารและประสานการพัฒนาหลักสูตร