กิจกรรมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

image2

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดรายงานตัวนักศึกษา วันที่ 23 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มีจำนวนผู้รายงานตัวประมาณ 1300 คน

image2

วันที่ 14 - 17 พฤษภาคม 2561 งานสหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร “คณาจารย์นิเทศงานสหกิจและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน” มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรและเครือข่าย ณ ห้องคุรุร่มสัก 1 ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

image2

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานสหกิจศึกษาให้แก่สถานประกอบการในเขตพื้นที่บริการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในวันที่ 23 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

image2

วันที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบ 1/2 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2561

image2

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา หลักสูตร 9 พฤติกรรม 9 ความสำเร็จ รุ่นที่ 1 โดนมีนักศึกษาสหกิจศึกษาเข้าร่วมประมาณ 65 คน โดยผศ.ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนา ผอ.สำนักส่งเสริมฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน และ รศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีฯ เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการ และได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากร คุณบุญเรือง สุนทรสลิษฎ์กุล และ คุณสุทัศน์ เชื้ออินทร์ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องลีลาวดี ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

image2

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้าร่วมจัดนิทรรศการราชภัฏวิชาการ ครั้งที่ 14 "สร้างโอกาศทางการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น" วันที่ 25 - 26 มกราคม 2561 โดยมีรองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหาร คณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรร่วมพิธีเปิด

image2

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภักกำแพงเพชร จัดรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 portfolio วันที่ 6 มกราคม 2561 ณ หอประชุมทีปังกรรักศมีโชติ มร.กพ.

image2

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความเข้าใจและเสวนาสหกิจศึกษา วันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องลีลาวดี ชั้น 2 ทีปังกรรัศมีโชติ วิทยากรโดย อาจารย์สารัล กระจง กิจกรรมดังกล่าวมี รศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีเป็นผู้เปิดโครงการ และ ดร.สุรเชษฐ์ ตุ้มมี เป็นผู้กล่าวรายงาน

image2

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

image2

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ลงทะเบียนบัณฑิต เพื่อฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 วันที่ 7 - 9 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มรภ.กพ.

image2

วันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2560 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพชยนต์ สิริเสถียร์วัฒนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและคณาจารย์ อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา ได้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานสหกิจศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

image2

วันที่ 25 สิงหาคม 2560 สำนักส่งเสริมวิชาการแลบะงานทะเบียน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา ณ ห้องประชุมทองกวาว อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มรภ.กพ. โดยมีผศ.ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนา ผู้กล่าวรายงาน และรศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีเป็นผู้เปิดการอบรม

image2

วันที่ 18 สิงหาคม 2560 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้าศึกษาดูงานฝ่ายทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพชยนต์ สิริเสถียร์วัฒนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

image3

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเข้าร่วม พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560

image2

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

image3

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WiL : Work-integrated Learning)” วันที่ 24 – 25 เมษายน 2560 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

image2

ผศ.ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนา รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมฯ เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท 30 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.00 น. โดยมี รศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธี

image3

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดการสอบสัมภาษณ์ผู้เรียนประเภทโควตาเรียนดีและความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2560 เวลา 09.00 – 10.00 น. และมีกิจกรรมแนะแนวการศึกษา โดยมี รศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีฯ เป็นผู้กล่าวต้อนรับนักเรียนที่มาสอบสัมภาษณ์

image2

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้าร่วมพิธีถวายพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

image3

สำนักส่งเสริมวิชาการฯ เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร การเรียนรู้และสร้างสรรค์ Sevice Mind ปั้นได้เริ่มต้นได้ง่ายที่ตัวเรา วันที่ 12 กันยายน 2559 ณ ห้องลีลาวดี อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

image2

สำนักส่งเสริมวิชาการฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระราชสดุดี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ พระบรมราชนีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมทีปังกรณ์รัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

image3

สำนักส่งเสริมวิชาการฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ วันที่ 6 - 8 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร