วันที่รับรอง

วันที่สภาอนุมัติ | สกอ. รับทราบ

หลักสูตร | คำอธิบาย

หลักสูตร | คำอธิบายรายวิชา

แผนการเรียน

ตรวจสอบแผนการเรียน


สภาอนุมัติหลักสูตร | สกอ.รับทราบหลักสูตร
- หลักสูตร พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2553 วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ และ วันที่ สกอ.รับทราบ
- หลักสูตร พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2558 วันที่สกอ.รับทราบ และ ก.ค.ศ.รับรอง
- หลักสูตร พ.ศ. 2559 วันที่สภามหาวิทลัยอนุมัติหลักสูตร

สกอ.รับทราบหลักสูตร (นอกที่ตั้ง)
- มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

เอกสารการรับรองจาก ก.ค.ศ.
- ดาวน์โหลดเอกสารการรับรองจาก ก.ค.ศ.

*หากต้องการเอกสารรับทราบจาก สกอ. ให้ติดต่องานหลักสูตรและแผนการเรียน

ดร.สุรเชษฐ์ ตุ้มมี
หัวหน้างานหลักสูตรและแผนการเรียน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
admission.kpru.ac.th | tabian.kpru.ac.th
e-student.kpru.ac.th | mua.kpru.ac.th