วันที่รับรอง

วันที่สภาอนุมัติ | สกอ. รับทราบ

หลักสูตร | คำอธิบาย

หลักสูตร | คำอธิบายรายวิชา

แผนการเรียน

ตรวจสอบแผนการเรียน

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
- เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558

คู่มือจัดทำหลักสูตร
- ระดับอนุปริญญา
- ระดับปริญญาตรี
- ระดับปริญญาโท-เอก

แบบฟอร์มพัฒนาหลักสูตร มคอ.2
- แบบฟอร์ม มคอ.2 ตามเกณฑ์ พ.ศ. 2558 *สำหรับหลักสูตร พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

- หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)
- แบบฟอร์ม มคอ.2 ตามเกณฑ์ พ.ศ. 2548 สำหรับหลักสูตร พ.ศ. 2550-2559
- แบบฟอร์ม มคอ.02 | ตัวอย่าง มคอ.02
- หมวดที่ 5 มคอ.2
- หมวดที่ 7 มคอ.2 จากคณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต
- ตัวอย่าง แบบรายงานข้อมูลพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรฯ
- ตัวอย่าง ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรฯ


ดาวน์โหลดเอกสาร
- แบบปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) กรณีปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจำหลักสูตร
- ตัวอย่างเอกสาร (สมอ.08) ที่รับทราบจาก สกอ.


สภาอนุมัติหลักสูตร | สกอ.รับทราบหลักสูตร
- หลักสูตร พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2553 วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ และ วันที่ สกอ.รับทราบ
- หลักสูตร พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2558 วันที่สกอ.รับทราบ และ ก.ค.ศ.รับรอง
- หลักสูตร พ.ศ. 2559 วันที่สภามหาวิทลัยอนุมัติหลักสูตร

สกอ.รับทราบหลักสูตร (นอกที่ตั้ง)
- มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

เอกสารการรับรองจาก ก.ค.ศ.
- ดาวน์โหลดเอกสารการรับรองจาก ก.ค.ศ.

*หากต้องการเอกสารรับทราบจาก สกอ. ให้ติดต่องานหลักสูตรและแผนการเรียน

ดร.สุรเชษฐ์ ตุ้มมี
หัวหน้างานหลักสูตรและแผนการเรียน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
admission.kpru.ac.th | tabian.kpru.ac.th
e-student.kpru.ac.th | mua.kpru.ac.th