ข่าวประชาสัมพันธ์

 
+ ประกาศมาตรการกำกับและควบคุมการส่งผลการเรียน ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
 
+ ประกาศงดการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาภาคปกติ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561
 
+ นักศึกษาใหม่ รหัส 61 ตรวจสอบรายชื่อแบบชั่วคราวได้ที่นี่
 
+ กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 วันที่ 27 - 30 มิถุนายน 2561
 
+ ประกาศกำหนดการเปลี่ยนแปลงการสอบปลายภาคนักศึกษา ภาคปกติ 2/2560 เดิมวันที่ 14 เป็น 22 มีนาคม 2561
 
+ โครงการ การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา หลักสูตร 9 พฤติกรรม 9 ความสำเร็จ รุ่นที่ 1 วันที่ 23 -24 กุมภาพันธ์ 2561
 
+ รับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1/2 portfolio ผู้มีความสามารถพิเศษ วันนี้ - 15 กุมภาพันธ์ 2561
 
+ รับสมัครนักศึกษา โครงการทุนเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา ประจำปี 2561
 
+ ประกาศเลื่อนสอบปลายภาคเรียน 1/60 สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. เป็น 18-19 พ.ย. 60
 
+ รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1/1 Portfolio
 
+ นักศึกษาใหม่ รหัส 60 ตรวจสอบรายชื่อแบบชั่วคราวได้ที่นี่
 
+ ปฏิทินภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ภาค ปกติ สำหรับอาจารย์
 
+ 5 กรกฎาคม 2560 เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการครู
 
+ โครงการฝึกอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 3-4 และ 10-11 มิถุนายน 2560
 
+ ปฏิทินภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ภาค ปกติ กำแพงเพชร และ มรภ.กพ.แม่สอด
 
+ ตารางเรียนเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1-4 ภาคฤดูร้อน/2559 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
 
+ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 เปิด 27 มีนาคม 2560 สำหรับนักศึกษา รหัส 57 58 และ 59
 
+ กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2559 นักศึกษาภาคปกติ วันที่ 13 - 21 มีนาคม 2560
 
+ แจ้งเปิดภาคเรียนที่ 2/2559 ภาคปกติ รหัส 56, 57 และ 58 วันที่ 4 มกราคม 2560
 
+ กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2559 นักศึกษาภาคปกติ รหัส 57, 58, 59
 
+ รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2559 ภาคปกติ และภาค กศ.บป.
 
+ แจ้งกำหนดการสอบกลางภาค 1/2559 กำแพงเพชรและแม่สอด
 
+ แจ้งเปลี่ยนแปลงปฏิทินภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สำหรับนักศึกษา และ สำหรับอาจารย์
 
+ กำหนดการสอบกลางภาค 1/2559 กำแพงเพชรและแม่สอด ระหว่างวันที่ 22-26 สิงหาคม 2559
 
+ แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 59 สามารถตรวจสอบตารางเรียนได้ที่นี่
 
+ อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2558
 
+ แจ้งตารางสอบปลายภาค ภาคปกติ 2/2558 แจ้งสอบซ้อน ภายในวันที่ 25 เมษายน 2559
 
+ แจ้งตารางสอบกลางภาค ภาคปกติ 2/2558 แจ้งสอบซ้อน ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
 
+ ตารางสอบนักศึกษาภาค กศ.บป. เทอม 2/2558 แจ้งสอบซ้อน ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559
 
+ เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาค กศ.บป. ปีการศึกษา 2559