ภาพกิจกรรมรายงานตัวนักศึกษา ประจำปี 2561 รอบที่ 1/1 portfolio มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร