ชื่อโครงการ               การสร้างความเข้าใจและเสวนาสหกิจศึกษา
ลักษณะโครงการ         ส่งเสริมและพัฒนาสหกิจศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนา

สังกัดหน่วยงาน           สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

1.   หลักการและเหตุผล
       สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ศึกษาดูงานโครงการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยส่งเสริมการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพจากการไปปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ (Career Development) และเข้าใจในระบบการทำงาน (Employability) เพื่อเปิดโอกาสให้สถานประกอบการได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ ทำให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดโครงการอบรม เรื่อง การสร้างความเข้าใจและเสวนาสหกิจศึกษา ภายในกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการทำงาน (Work-integrated learning : Wil) วันที่ 27 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนประสบการณ์สหกิจศึกษา
       ดังนั้น สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จึงได้จัดทําโครงการตามวันและเวลาดังกล่าว

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสร้างความเข้าใจ ให้แก่บุคลากรสายสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
2.2 เพื่อเสวนาสหกิจศึกษาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการศึกษา

3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
3.1 เชิงปริมาณ บุคลากรสายสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จำนวน 50 คน
3.2 เชิงคุณภาพ บุคลากรสายสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สามารถนำความรู้ ความเข้าใจ และนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน

4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

5. วิทยากร
อาจารย์สารัลย์ กระจง ศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

6. ระยะเวลาและสถานที่
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560
ณ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 อาคารปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสหกิจศึกษา
7.2 ผู้เข้าอบรมสามารถเสวนาสหกิจศึกษาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการศึกษาได้

8. การติดตามประเมินผล
8.1 แบบสอบถามการเข้าร่วมอบรม
8.2 ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมอบรม

เอกสารการอบรม

- กำหนดการอบรม
- 01 การดำเนินงานสหกิจศึกษาไทย
- 02 การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานและสหกิจศึกษา
- 03 การดำเนินงานสหกิจศึกษามรอ
- 04 ขั้นตอนการดำเนินงานสหกิจศึกษาอย่างมีคุณภาพ
- 05 ผลการดำเนินงานสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
- 06 โครงงานสหกิจศึกษารางวัลนวัตกรรมระดับชาติ adiCET
- 07 โครงงานสหกิจศึกษารางวัลนวัตกรรมระดับชาติ พลังงานทหาร
- 08 โครงงานสหกิจศึกษารางวัลวิทยาศาสตร์ระดับเครือข่าย WD
- 09 ประมวลรูปภาพโครงการและกิจกรรมการปฐมนิเทศและการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา
- 10 สถานศึกษาดาวรุ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
- 11 ผู้ปฏิบัติงานในสถานสถานศึกษาดีเด่น นายสารัลย์ กระจง
- 12 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการดำเนินงานสหกิจศึกษา
- 13 model คู่มือสหกิจศึกษา บทที่ 1-5(ฉบับศูนย์สหกิจศึกษา)


ภาพกิจกรรม