ปรัชญา

บริการและสนับสนุนงานการจัดการศึกษาอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานที่สนับสนุน ประสานงานและให้บริการงานการจัดการศึกษาอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยี

พันธกิจ

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตบัณฑิต
2. มุ่งให้บริการทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
3. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ