ประกาศมหาวิทยาลัย
 
+ ประกาศมาตรการกำกับและควบคุมการส่งผลการเรียน ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
 
+ ประกาศแนวปฏิบัติในการเปิดสอนรายวิชากรณีพิเศษ พ.ศ. 2560
 
+ ประกาศกำหนดการเปลี่ยนแปลงการสอบปลายภาคนักศึกษา ภาคปกติ 2/2560
 
+ ประกาศรายชื่อ ผลการคัดเลือกภาค กศ.บป. (กำแพงเพชรและแม่สอด) ภาคเรียนที่ 2/2559
 
+ ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ภาคปกติ(กำแพงเพชร/แม่สอด)
 
+ ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ภาค กศ.บป.(กำแพงเพชร)
 
+ ประกาศการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
 
+ ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบปฏิบัติ ประเภทเรียนดีฯ ปีการศึกษา 2559
 
+ ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบปฏิบัติ ประเภทเรียนดีฯ ปีการศึกษา 2559
 
+ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา ภาค กศ.บป. ปีการศึกษา 2559
 
+ ประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
 
+ ประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
 
+ ประกาศแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558
 
+ ประกาศการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557