บุคลากร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


ผศ.ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนา
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


ผศ.อมรา ครองแก้ว
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร


อาจารย์วันวิสา รักพ่วง
รองผู้อำนวยการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล


อาจารย์จินดาพร อ่อนเกตุ
รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศนางบุษบา เหมือนวิหาร
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ


นางสาวน้ำพัก ข่ายทอง
หัวหน้างานเลขานุการ

บุคลากรภายในหน่วยงาน
นางสาวกนกกร ทองคำ


ดร.สุรเชษฐ์ ตุ้มมี
หัวหน้างานหลักสูตรและแผนการเรียน

บุคลากรภายในหน่วยงาน
นางสาวชุลีพร แสงสุวรรณ์
นายชัยเดช ขัตติยะ
นางสาวฉัตรทิพย์ สง่า


อาจารย์จิรพงค์ พวงมาลัย
หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล

บุคลากรภายในหน่วยงาน
นางสาวผดุงพร พันธ์พืช
นางมณฑา ตะติยะ
นางสาวนฤมน เสริมสนธิ
นางสาวศิริวรรณ หมื่นเอ
นางสาววิรัลพัชร์ แก้วคำพิศุทธิ์


ดร.สุรเชษฐ์ ตุ้มมี
หัวหน้างานสหกิจศึกษา


อาจารย์จินดาพร อ่อนเกตุ
หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ

บุคลากรภายในหน่วยงาน
นายคมกริช กลิ่นอาจ
นายเสกสรรค์ ทองนาค


นางบุษบา เหมือนวิหาร
หัวหน้างานตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา

บุคลากรภายในหน่วยงาน
นางสาวภนิดา กิจวรรณ