บุคลากร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน [ข้อมูลประจำปี 2560]


ผศ.ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนา
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


ผศ.อมรา ครองแก้ว
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร


นางบุษบา เหมือนวิหาร
รองผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา


อาจารย์วันวิสา รักพ่วง
รองผู้อำนวยการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล


อาจารย์จินดาพร อ่อนเกตุ
รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ


นางสาวน้ำพัก ข่ายทอง
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ


นางสาวน้ำพัก ข่ายทอง
หัวหน้างานเลขานุการ

บุคลากรภายในหน่วยงาน
นางสาวกนกกร ทองคำ


อาจารย์ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล
หัวหน้างานหลักสูตรและแผนการเรียน

บุคลากรภายในหน่วยงาน
นางสาวชุลีพร แสงสุวรรณ์
นายชัยเดช ขัตติยะ
นายสาธิต ยอดธนาทอง


อาจารย์วันวิสา รักพ่วง
หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล

บุคลากรภายในหน่วยงาน
นางสาวผดุงพร พันธ์พืช
นางมณฑา ตะติยะ
นางสาวนฤมน เสริมสนธิ
นางสาวศิริวรรณ หมื่นเอ
นางสาววิรัลพัชร์ แก้วคำพิศุทธิ์


นางบุษบา เหมือนวิหาร
หัวหน้างานตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา

บุคลากรภายในหน่วยงาน
นางสาวภนิดา กิจวรรณ


อาจารย์จินดาพร อ่อนเกตุ
หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ

บุคลากรภายในหน่วยงาน
นายคมกริช กลิ่นอาจ
นายเสกสรรค์ ทองนาค