+ กำหนดการอบรม การสร้างความเข้าใจและเสวนาสหกิจศึกษา 27 พฤศจิกายน 2560
 
+ กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา 25 สิงหาคม 2560
 
+ กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560
 
+ กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WiL)
 
+ รับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 ภาค ปกติ (กำแพงเพชรและแม่สอด)
 
+ รับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 ภาค กศ.บป. (กำแพงเพชรและแม่สอด)
 
+ รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2559 ภาคปกติ และภาค กศ.บป. (กำแพงเพชรและแม่สอด)
 
+ กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ วันที่ 6 - 8 มิถุนายน 2559
 
+ กำหนดการรับสมัครนักศึกษา 2559 ภาคปกติ ประเภทคัดเลือกทั่วไป
 
+ เอกสารรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2559