ประวัติสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

       พ.ศ. 2516 ได้ทำการจัดตั้งวิทยาลัยครูกำแพงเพชรขึ้น เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2516 เลขที่ 69หมู่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
       พ.ศ. 2519 วิทยาลัยครูกำแพงเพชร เริ่มเปิดรับนักศึกษา และจัดให้มีหน่วยงานแผนกทะเบียนและวัดผลดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำระเบียนนักศึกษา ผลการเรียน แผนการเรียนและหลักสูตร การจัดทำตารางเรียน ตารางสอนและตารางสอบ
       พ.ศ. 2538 ประกาศพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ปรับเปลี่ยนชื่อหน่วยงานจากกรมการฝึกหัดครู เป็น สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ ส่วนในการบริหารงานวิชาการในสถาบันราชภัฏกำแพงเพชรจัดตั้งหน่วยงานมีชื่อว่า “สำนักส่งเสริมวิชาการ” เป็นหน่วยงานสนับสนุนจัดการศึกษาด้านบริการใช้หลักสูตรงานทะเบียนนักศึกษา เป็นต้น
       พ.ศ. 2542 ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการของสถาบันราชภัฏในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 116 ตอนพิเศษ 79ง วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2542 ยังคงใช้ชื่อ“สำนักส่งเสริมวิชาการ” ตามเดิม
       เมื่อองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศ เห็นสมควรจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ให้ไว้ ณวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2547 จึงมีผลทำให้สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร ปรับเปลี่ยนฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ลงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2548 ได้กำหนดให้มีหน่วยงาน “สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน”
       ปัจจุบัน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีหน่วยงานภายใน 3 หน่วยงาน คือ 1. งานเลขานุการ 2. งานหลักสูตรและแผนการเรียน 3. งานทะเบียนและประมวลผล


ที่ตั้ง สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ชื่อหน่วยงาน : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ที่ตั้ง : อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (ตึก14) ชั้น 2 เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000