ข่าว | News

กำหนดการกิจกรรม งาน “50 ปี KPRU สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” มรภ.กพ. 26 - 28 ม.ค. 66 อ่านต่อ
แผนธรรมาภิบาลและจริยธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2566 อ่านต่อ
เพิ่ม-ถอนรายวิชา สำหรับนักศึกษาภาคปกติ 2/2565 วันที่ 7 - 28 พฤศจิกายน 2565 อ่านต่อ

ประกาศ COVID-19 ข่าวทั้งหมด

  Digital Transcript ©DGA

  การทำโครงร่างองค์กร OP และแผน PR

การจัดทำโครงร่างองค์กร (OP) และแผนพัฒนาคุณภาพ (PR) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

  ปฏิทิน ระเบียบ คำสั่ง กำหนดการ

ภาคปกติ [จันทร์ - ศุกร์] สำหรับนักศึกษา สำหรับอาจารย์
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 Download Download
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 Download Download
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 Download  
ภาคกศ.บป. [เสาร์ - อาทิตย์] สำหรับนักศึกษา สำหรับอาจารย์
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 Download Download
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 Download Download
ปฏิทินทั้งหมด
  เอกสาร เริ่มใช้
ประกาศ มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า Download พ.ค. 2564
ประกาศ การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) Download 2564 - ปัจจุบัน
ระเบียบ การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2563 Download 2563 - ปัจจุบัน
ข้อบังคับ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562 Download 2562 - ปัจจุบัน
ประกาศ เกณฑ์การประเมินผลความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 Download 2560 - ปัจจุบัน
ประกาศ เกณฑ์การประเมินผลความรู้ความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2560 Download 2560 - ปัจจุบัน
ประกาศ การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 Download 2559 - ปัจจุบัน
ประกาศ การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 Download 2557 - 2558
ประกาศ เกณฑ์การประเมินผลความรู้ความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2557 Download 2557 - 2559
ประกาศ เกณฑ์การประเมินผลความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2554 Download 2554 - 2559
ระเบียบ ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา พ.ศ. 2550 Download 2550 - ปัจจุบัน
ดูทั้งหมด
ปี
นักศึกษา กำแพงเพชร แม่สอด
2565
ภาคปกติ [จันทร์ - ศุกร์] Download Download
2565
ภาคกศ.บป. [เสาร์ - อาทิตย์] Download Download
2564
ภาคปกติ [จันทร์ - ศุกร์] Download Download
2564
ภาคกศ.บป. [เสาร์ - อาทิตย์] Download Download
2563
ภาคปกติ [จันทร์ - ศุกร์] Download Download
2563
ภาคกศ.บป. [เสาร์ - อาทิตย์] Download Download
2562
ภาคปกติ [จันทร์ - ศุกร์] Download Download
2562
ภาคกศ.บป. [เสาร์ - อาทิตย์] Download Download
ดูทั้งหมด
  ภาคปกติ ภาคกศ.บป. บัณฑิตศึกษา
กำหนดการอนุมัติผลการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566 Download Download Download
กำหนดการอนุมัติผลการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2565 Download Download Download
กำหนดการอนุมัติผลการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564 Download Download
กำหนดการอนุมัติผลการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563 Download Download
กำหนดการอนุมัติผลการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562 Download Download
ดูทั้งหมด
พ.ศ.   เอกสาร
2565 แต่งตั้งคณะกรรมการ 50 ปี KPRU มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัย Credit Bank Download
2565 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 Download
2565 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 Download
2565 แต่งตั้งคณะกรรมการรับรายงานตัวนักศึกษาภาค กศ.บป. ปีการศึกษา 2565 Download
2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน การพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ [CWIE] Download
2565 แต่งตั้งคณะกรรมการรับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 Download
2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ คณะครุศาสตร์ รอบ 3 Download
2565 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2565 Download
2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ รอบ 2 ทุกสาขาวิชา Download
2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย Download
ดูทั้งหมด

 ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนา
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประเมินหน่วยงาน

[กมอ.] เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 * Download
[กมอ.] เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 Download
[กมอ.] รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานฯ พ.ศ. 2565 * Download
[กมอ.] หลักเกณฑ์ วิธีการฯ การตรวจสอบการดำเนินการจัดการศึกษา พ.ศ. 2565 * Download

  มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2565

กฏกระทรวง พ.ศ. 2565 เอกสาร
กำหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาอื่น พ.ศ. 2565 Download
มาตรฐานการขอตำแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 Download
มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 Download
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 Download
มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 Download

  กิจกรรมสำนักส่งเสริมวิชาการ | กิจกรรมทั้งหมด

 • Portfolio name
  พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 65

       สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปี พ.ศ. 2565 สําหรับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 2560 - 2562 วันที่ 27 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ่านต่อ..

 • Portfolio name
  อบรมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ตามเกณฑ์65

       สำนักส่งเสริมวิชาการฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และการตรวจสอบการดำเนินการ เพื่อการรับรองหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ. 2565" วันที่ 7 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 3 อาคารกิจกรรมนักศึกษา อ่านต่อ..

 • Portfolio name
  50 ปี KPRU to Credit bank

       สำนักส่งเสริมวิชาการฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "50 ปี KPRU มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยการดำเนินงานคลังหน่วยกิต" วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 3 อาคารกิจกรรมนักศึกษา อ่านต่อ..

 • Portfolio name
  แนะแนวการศึกษาต่อ 66

       สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุม เรื่อง วางแผนและปฏิบัติการแนะแนวการศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ประจําปีการศึกษา 2566 วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 3 อาคารกองพัฒนานักศึกษา อ่านต่อ..