Phone : 055 706 547

สไลค์ สำนักส่งเสริมฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์


+ ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา พ.ศ. 2562 ปี 2564-2565 [กรมจัดหางาน]
 
+ ประกาศ เปลี่ยนแปลงการสอบกลางภาค และสอนชดเชยนักศึกษาภาคปกติ 1/2563
 
+ ประกาศ งดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ วันที่ 5 สิงหาคม 2563
 
+ ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง งดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ 1/2563
 
+ คู่มือและเกณฑ์การปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563
 
+ ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ Covid-19
 
+ ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภาคปกติ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2563
 
+ ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2563
 
ข่าวทั้งหมด

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ


 
+ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภาค ปกติ สำหรับนักศึกษา
 
+ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภาค ปกติ สำหรับอาจารย์
 
+ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ภาค ปกติ สำหรับนักศึกษา
 
+ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ภาค ปกติ สำหรับอาจารย์
 
+ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ภาค ปกติ สำหรับนักศึกษา คณะพยาบาลฯ
 
+ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ภาค ปกติ สำหรับนักศึกษา
 
+ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ภาค ปกติ สำหรับอาจารย์
 
+ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ภาค ปกติ สำหรับนักศึกษา
 
+ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ภาค ปกติ สำหรับอาจารย์
 
+ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ภาค ปกติ สำหรับอาจารย์
 
+ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ภาค ปกติ สำหรับนักศึกษา
 
ปฏิทินทั้งหมด

ระดับปริญญาตรี ภาค กศ.บป.


ผู้อำนวยการ

ผศ.ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนา
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

กิจกรรมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


กิจกรรมสำนักงาน | โครงการ | กิจกรรมทั้งหมด