ข่าว | News

กำหนดการประชุม เรื่อง การวางแผนและการแนะแนวการศึกษาต่อ มรภ.กพ. 27 ต.ค. 66 อ่านต่อ
ประกาศ ขั้นตอนการเสนอและพิจารณาบุคคลที่สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2566 อ่านต่อ
สอบกลางภาค สำหรับนักศึกษาภาคปกติ 1/2566 วันที่ 21 - 25 ส.ค. 66 ตรวจสอบตารางที่นี่
ประกาศ งดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2566 วันที่ 31 ก.ค. 66 อ่านต่อ
เพิ่ม - ถอน รายวิชาออนไลน์ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ 1/2566 วันที่ 12 - 30 มิ.ย. 66 เข้าสู่ระบบที่นี่
ประกาศ งดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป.[เสาร์ - อาทิตย์] ภาคเรียนที่ 3/2565 อ่านต่อ
ประกาศ งดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ [จันทร์ - ศุกร์] ภาคฤดูร้อน/2565 อ่านต่อ
แนะนำ Application KPRU Mind สำหรับนักศึกษา พ.ศ. 2566 อ่านต่อ
กำหนดการกิจกรรม งาน “50 ปี KPRU สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” มรภ.กพ. 26 - 28 ม.ค. 66 อ่านต่อ
แผนธรรมาภิบาลและจริยธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2566 อ่านต่อ
ปฏิทิน รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 [1 พ.ย. 65 - 27 พ.ย. 65] อ่านต่อ

ประกาศ COVID-19 ข่าวทั้งหมด

  ปฏิทิน ระเบียบ คำสั่ง กำหนดการ

ภาคปกติ [จันทร์ - ศุกร์] สำหรับนักศึกษา สำหรับอาจารย์
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 Download Download
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 Download Download
ภาคกศ.บป. [เสาร์ - อาทิตย์] สำหรับนักศึกษา สำหรับอาจารย์
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 Download Download
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 Download Download
ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2566 Download Download
ปฏิทินทั้งหมด
  เอกสาร เริ่มใช้
ข้อบังคับ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2566 Download 2566 - ปัจจุบัน
ประกาศ เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พ.ศ. 2566 Download 2566 - ปัจจุบัน
ข้อบังคับ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2566 Download 2566 - ปัจจุบัน
ประกาศ มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า Download พ.ค. 2564
ประกาศ การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) Download 2564 - ปัจจุบัน
ประกาศ ขั้นตอนการเสนอและพิจารณาบุคคลที่สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2566 Download 2566 - ปัจจุบัน
ข้อบังคับ ว่าด้วยชั้นสาขาของปริญญากิตติมศักดิ์ และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ Download 2563 - ปัจจุบัน
ระเบียบ การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2563 Download 2563 - ปัจจุบัน
ข้อบังคับ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562 Download 2563 - ปัจจุบัน
ประกาศ เกณฑ์การประเมินผลความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 Download 2560 - ปัจจุบัน
ประกาศ เกณฑ์การประเมินผลความรู้ความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2560 Download 2560 - 2565
ประกาศ การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 Download 2559 - ปัจจุบัน
ประกาศ การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 Download 2557 - 2558
ประกาศ เกณฑ์การประเมินผลความรู้ความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2557 Download 2557 - 2559
ประกาศ เกณฑ์การประเมินผลความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2554 Download 2554 - 2559
ระเบียบ ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา พ.ศ. 2550 Download 2550 - ปัจจุบัน
ดูทั้งหมด
ปี
นักศึกษา กำแพงเพชร แม่สอด
2566
ภาคปกติ [จันทร์ - ศุกร์] Download Download
2566
ภาคกศ.บป. [เสาร์ - อาทิตย์] Download Download
2565
ภาคปกติ [จันทร์ - ศุกร์] Download Download
2565
ภาคกศ.บป. [เสาร์ - อาทิตย์] Download Download
2564
ภาคปกติ [จันทร์ - ศุกร์] Download Download
2564
ภาคกศ.บป. [เสาร์ - อาทิตย์] Download Download
2563
ภาคปกติ [จันทร์ - ศุกร์] Download Download
2563
ภาคกศ.บป. [เสาร์ - อาทิตย์] Download Download
2562
ภาคปกติ [จันทร์ - ศุกร์] Download Download
2562
ภาคกศ.บป. [เสาร์ - อาทิตย์] Download Download
ดูทั้งหมด
กำหนดการอนุมัติผลการศึกษา ภาคปกติ ภาคกศ.บป. บัณฑิตศึกษา
กำหนดการอนุมัติผลการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566 Download Download Download
กำหนดการอนุมัติผลการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2565 Download Download Download
กำหนดการอนุมัติผลการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564 Download Download
กำหนดการอนุมัติผลการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563 Download Download
กำหนดการอนุมัติผลการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562 Download Download
กำหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ เอกสาร
กำหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ พ.ศ. 2566 Download
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ พ.ศ. 2566 Download
ข้อบังคับ ว่า ด้วยคณะกรรมการวิชาการ พ.ศ. 2566 Download
ดูทั้งหมด
พ.ศ.   เอกสาร
2565 แต่งตั้งคณะกรรมการ 50 ปี KPRU มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัย Credit Bank Download
2565 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 Download
2565 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 Download
2565 แต่งตั้งคณะกรรมการรับรายงานตัวนักศึกษาภาค กศ.บป. ปีการศึกษา 2565 Download
2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน การพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ [CWIE] Download
2565 แต่งตั้งคณะกรรมการรับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 Download
2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ คณะครุศาสตร์ รอบ 3 Download
2565 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2565 Download
2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ รอบ 2 ทุกสาขาวิชา Download
2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย Download
ดูทั้งหมด

 ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนา
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประเมินหน่วยงาน

  แนวทางการตรวจสอบหลักสูตรการศึกษา

  หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ฯ

  ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2565

ประกาศ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม [อว.] เอกสาร
1
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดการศึกษาผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 Download
2
คู่มือการตรวจสอบหลักสูตรการศึกษา และการตรวจสอบการดำเนินการจัดการศึกษา เพื่อการรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาในหลักสูตรการศึกษา Download

  กิจกรรมสำนักส่งเสริมวิชาการ | กิจกรรมทั้งหมด

 • Portfolio name
  แนะแนวการศึกษาต่อ 2567

       สำนักส่งเสริมวิชาการฯ จัดกิจกรรมการวางแผนและปฏิบัติการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 27 ตุลาคม 2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ อ่านต่อ..

 • Portfolio name
  กิจกรรมจิตอาสา 2566

       สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ประจำปี 2566 วันที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. โดยบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ทำความสะอาดในทุกจุดบริการและจุดปฏิบัติงาน เพื่อให้สภาพแวดล้อมในองค์กรที่รับผิดชอบดูสะอาดและสบายตา อ่านต่อ..

 • Portfolio name
  ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา

       สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมดารารัตน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ โดยคณะกรรมการตรวจประเมินที่มีความเชี่ยวชาญ อ่านต่อ..

 • Portfolio name
  อบรบการจัดการเรียนการสอนฯ

       วันที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการอบรบเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างสมรรถนะการเรียนรู้" ณ หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ อ่านต่อ..

 • Portfolio name
  การจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLOs)

       งานมาตรฐานการประกันคุณภาพ ร่วมกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) วันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 8.00 – 17.00 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 3 อาคารกองพัฒนานักศึกษา SAC มรภ.กพ. อ่านต่อ..

 • Portfolio name
  การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล

       สำนักส่งเสริมวิชาการฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเก็บข้อมูลความต้องการ การสำรวจรับฟังความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการวิเคราะห์ข้อมูล วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อ่านต่อ..

 • Portfolio name
  50 ปี KPRU สู่การพัฒนาท้องถิ่น

       สำนักส่งเสริมวิชาการฯ เข้าร่วมกิจกรรม “50 ปี KPRU สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” โดยจัดแสดงในบูธรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 และเปิดตัว Application KPRU Mind ในวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อ่านต่อ..

 • Portfolio name
  เตรียมจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร

       สำนักส่งเสริมวิชาการฯ จัดประชุมโครงการ เตรียมความพร้อมในการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร เพื่อการรับรองหลักสูตร ตามหลักเกณฑ์ วิธีการฯ การดำเนินการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 วันที่ 23 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มรภ.กพ. อ่านต่อ..