ข่าว | News

ระบบร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชน ของสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร อ่านต่อ | เข้าสู่ระบบที่นี่
ประกาศ นโยบายสิ่งแวดล้อมโครงการสำนักงานสีเขียว พ.ศ. 2565 [10 ม.ค. 65] อ่านต่อ
ประกาศคุรุสภา การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ [28 ธ.ค. 64] อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 อ่านต่อ
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดสอบกลางภาค 2/2564 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Online อ่านต่อ
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง จัดให้มีการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 8-9 พ.ย. และ 13-17 พ.ย. 64 อ่านต่อ
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เลื่อนเปิดภาคเรียน 2/2564 ภาคกศ.บป. [เสาร์-อาทิตย์] [4 - 5 ธ.ค. 64] อ่านต่อ
ประกาศรับสมัครนักศึกษา ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู [18 - 29 ต.ค. 64] อ่านต่อ
เปิดระบบลงทะเบียนยืนยันตัวตนเพื่อขอรับสิทธิ์การเยียวยาลดค่าธรรมเนียมการศึกษา [21 - 31 ส.ค. 64] อ่านต่อ
ประกาศ มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา เนื่องจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 [11 พ.ค. 64] อ่านต่อ

ประกาศ COVID-19 ข่าวทั้งหมด

  ปฏิทิน ระเบียบ คำสั่ง กำหนดการ

ภาคปกติ [จันทร์ - ศุกร์] สำหรับนักศึกษา  
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 Download  
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 Download  
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 Download  
ภาคปกติ [จันทร์ - ศุกร์] สำหรับนักศึกษา สำหรับอาจารย์
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Download Download
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Download Download
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 Download Download
ภาคกศ.บป. [เสาร์ - อาทิตย์] สำหรับนักศึกษา สำหรับอาจารย์
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Download Download
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Download Download
ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564 Download Download
ปฏิทินทั้งหมด
  เอกสาร เริ่มใช้
ประกาศ มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า Download พฤษภาคม 2564
ประกาศ การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) Download 2564 - ปัจจุบัน
ระเบียบ การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2563 Download 2563 - ปัจจุบัน
ข้อบังคับ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562 Download 2562 - ปัจจุบัน
ประกาศ ะเกณฑ์การประเมินผลความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 Download 2560 - ปัจจุบัน
ประกาศ เกณฑ์การประเมินผลความรู้ความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2560 Download 2560 - ปัจจุบัน
ประกาศ การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 Download 2559 - ปัจจุบัน
ประกาศ การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 Download 2557 - 2558
ประกาศ เกณฑ์การประเมินผลความรู้ความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2557 Download 2557 - 2559
ประกาศ เกณฑ์การประเมินผลความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2554 Download 2554 - 2559
ระเบียบ ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา พ.ศ. 2550 Download 2550 - ปัจจุบัน
ดูทั้งหมด
ปี
นักศึกษา กำแพงเพชร แม่สอด
2564
ภาคปกติ [จันทร์ - ศุกร์] Download Download
2564
ภาคกศ.บป. [เสาร์ - อาทิตย์] Download Download
2563
ภาคปกติ [จันทร์ - ศุกร์] Download Download
2563
ภาคกศ.บป. [เสาร์ - อาทิตย์] Download Download
2562
ภาคปกติ [จันทร์ - ศุกร์] Download Download
2562
ภาคกศ.บป. [เสาร์ - อาทิตย์] Download Download
ดูทั้งหมด
  ภาคปกติ ภาคกศ.บป. บัณฑิตศึกษา
กำหนดการอนุมัติผลการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2565 Download Download Download
กำหนดการอนุมัติผลการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564 Download Download
กำหนดการอนุมัติผลการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563 Download Download
กำหนดการอนุมัติผลการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562 Download Download
ดูทั้งหมด
พ.ศ.   เอกสาร
2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ คณะครุศาสตร์ รอบ 3 Download
2565 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2565 Download
2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ รอบ 2 ทุกสาขาวิชา Download
2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย Download
2564 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามการดำเนินงานตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office) Download
2564 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ตรวจสอบและให้ข้อมูลเพื่อใช้ในการกรอกข้อมูลลงระบบ U-Multirank 2020 Download
2564 แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Download
2564 แต่งตั้งคณะทำงานในการสังเคราะห์และจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ตามรายละเอียดของสมศ. (เพิ่มเติม) Download
2564 แต่งตั้งคณะทำงานในการสังเคราะห์และจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ตามรายละเอียดของสมศ. Download
2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานผลโครงการ ฉบับนำเสนอด้วยอินโฟกราฟิก (Infographic) Download
2564 แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร Download
2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี โท ระดับอุมศึกษา ประจำปี 2563 Download
2564 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปี 2564 Download
2564 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 Download
2564 แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2564 Download
ดูทั้งหมด

 ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนา
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประเมินหน่วยงาน

  กิจกรรมสำนักส่งเสริมวิชาการ | กิจกรรมทั้งหมด

 • Portfolio name
  มรภ.พิบูลสงคราม ศึกษาดูงาน

       กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าศึกษาดูงานระบบ Digital Transcript สำนักส่งวิชาการและงานทะเบียน วันที่ 21 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อ่านต่อ..

 • Portfolio name
  สอบคัดเลือกหลักสูตรพยาบาล'65

       สำนักส่งเสริมวิชาการฯ และคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกและสัมภาษณ์ผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วันที่ 5 มีนาคม 2565 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อ่านต่อ..

 • Portfolio name
  ตรวจสอบระบบสารสนเทศ MIS

       สำนักส่งเสริมวิชาการฯ ได้รับการตรวจสอบระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) จากคณะผู้ตรวจสอบ หน่วยตรวจสอบภายใน มรภ.กพ. วันที่ 19 มกราคม 2565 เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อ่านต่อ..

 • Portfolio name
  ทำบุญปีใหม่ พ.ศ. 2565

       สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดทำบุญปีใหม่ พ.ศ. 2565 วันที่ 8 มกราคม 2565 ณ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีรองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน อ่านต่อ..