Phone : 055 706 547

สไลค์ สำนักส่งเสริมฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักส่งเสริมฯ มรภ.กพ.

ข่าวประชาสัมพันธ์


+ ประกาศคุรุสภา เรื่อง กำหนดแบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2563 [คุรุสภา]
 
+ ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา พ.ศ. 2562 ปี 2564-2565 [กรมจัดหางาน]
 
+ ประกาศ เปลี่ยนแปลงการสอบกลางภาค และสอนชดเชยนักศึกษาภาคปกติ 1/2563
 
+ ประกาศ งดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ วันที่ 5 สิงหาคม 2563
 
+ ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง งดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ 1/2563
 
+ คู่มือและเกณฑ์การปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563
 
+ ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ Covid-19
 
+ ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภาคปกติ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2563
 
+ ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2563
 
ข่าวทั้งหมด
ประกาศ คำสั่งมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัย


+ ประกาศ นโยบายวิชาการและวิจัยในการจัดการวิกฤตการจัดการศึกษา พ.ศ. 2563
 
+ ประกาศ เปลี่ยนแปลงการสอบกลางภาค และสอนชดเชยนักศึกษาภาคปกติ 1/2563
 
+ ประกาศ งดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ วันที่ 5 สิงหาคม 2563
 
+ ประกาศ หลักเกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเทียบกับม.ปลายฯ พ.ศ. 2563
 
+ ประกาศ รับสมัครนักศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
 
+ ประกาศ มาตรการกำกับและควบคุมการส่งผลการเรียน ป.ตรี พ.ศ. 2562
 
+ ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562
 
+ ประกาศรับสมัครนักศึกษา ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 21 ต.ค. - 10 พ.ย. 62
 
+ ประกาศรายงานตัวบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ. 2562
 
กำหนดอนุมัติผลการศึกษา
ปฏิทินการศึกษา

ผู้อำนวยการ

ผศ.ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนา
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

กิจกรรมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


กิจกรรมสำนักงาน | โครงการ | กิจกรรมทั้งหมด

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2563

image6
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2563 สำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา 2559 - 2560 โดยเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 10 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่...

การพัฒนา/ปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2564

image5
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้พัฒนา/ปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ เป็นประธาน และมีอาจารย์ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ...