มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2565

               สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรภ.กพ.

  ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2565

ประกาศ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม [อว.] เอกสาร
1
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดการศึกษาผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 Download
2
คู่มือการตรวจสอบหลักสูตรการศึกษา และการตรวจสอบการดำเนินการจัดการศึกษา เพื่อการรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาในหลักสูตรการศึกษา Download
กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา เอกสาร
1
มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 Download
2
มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 Download
3
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 Download
4
กำหนดมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 Download
5
มาตรฐานการขอตำแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 Download
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา [กมอ.] เอกสาร
1
รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 Download
2
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2565 Download
3
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 Download
4
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 Download
5
หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษาในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 Download
6
แนวทางการดำเนินงานคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 Download
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา [กมอ.] เอกสาร
7
มาตรฐานหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีและปริญญาโท หรือหลักสูตรควบระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 Download
8
มาตรฐานหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีสองปริญญา หรือหลักสูตรควบระดับปริญญาโทสองปริญญา ในสาขาวิชาที่ต่างกัน พ.ศ. 2565 Download
9
หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2565 Download
10
แนวทางการพิจารณาเทียบคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากต่างประเทศกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 Download
11
แนวทางการพิจารณาเทียบหลักสูตรการศึกษาในประเทศกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 Download
12
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้ตรวจสอบ และการตรวจสอบการดำเนินการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 Download