ข่าวประชาสัมพันธ์

               สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

  ปี พ.ศ. 2566

กำหนดการประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2567 [22-23 ม.ย. 67] อ่านต่อ
กำหนดการ อบรมการประยุกต์ใช้ AI Science Space ในงานวิจัยและการจัดการเรียนรู้ 23 ก.พ. 67 อ่านต่อ
ประกาศ เปลี่ยนแปลงการสอบกลางภาคนักศึกษา ภาคปกติ 2/2566 วันที่ 5 - 11 ม.ค. 67 อ่านต่อ
ประกาศ งดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา ภาคปกติ 2/2566 วันที่ 29 ธ.ค. 66 อ่านต่อ
ระเบียบ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ ป.ตรี ภาคปกติ (รายวิชาปฏิบัติ) ฉบับที่ 6 อ่านต่อ
ระเบียบ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ ป.ตรี ภาคกศ.บป. (รายวิชาปฏิบัติ) ฉบับที่ 3 อ่านต่อ
กำหนดการประชุม เรื่อง การวางแผนและการแนะแนวการศึกษาต่อ มรภ.กพ. 27 ต.ค. 66 อ่านต่อ
ประกาศ ขั้นตอนการเสนอและพิจารณาบุคคลที่สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2566 อ่านต่อ
สอบกลางภาค สำหรับนักศึกษาภาคปกติ 1/2566 วันที่ 21 - 25 ส.ค. 66 ตรวจสอบตารางที่นี่
ประกาศ งดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2566 วันที่ 31 ก.ค. 66 อ่านต่อ
เพิ่ม - ถอน รายวิชาออนไลน์ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ 1/2566 วันที่ 12 - 30 มิ.ย. 66 เข้าสู่ระบบที่นี่
ประกาศ งดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป.[เสาร์ - อาทิตย์] ภาคเรียนที่ 3/2565 อ่านต่อ
ประกาศ งดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ [จันทร์ - ศุกร์] ภาคฤดูร้อน/2565 อ่านต่อ
แนะนำ Application KPRU Mind สำหรับนักศึกษา พ.ศ. 2566 อ่านต่อ

  ปีการศึกษา 2565

กำหนดการกิจกรรม งาน “50 ปี KPRU สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” มรภ.กพ. 26 - 28 ม.ค. 66 อ่านต่อ
แผนธรรมาภิบาลและจริยธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2566 อ่านต่อ
ปฏิทิน รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 [1 พ.ย. 65 - 27 พ.ย. 65] อ่านต่อ
เพิ่ม-ถอนรายวิชา สำหรับนักศึกษาภาคปกติ 2/2565 วันที่ 7 - 28 พฤศจิกายน 2565 อ่านต่อ
สอบปลายภาค1/2565 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ กำแพง|แม่สอด 27 ต.ค. - 4 พ.ย. 65 อ่านต่อ
ประกาศ งดการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ วันที่ 21 กรกฏาคม 2565 อ่านต่อ
สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศ ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ อ่านต่อ
แจ้งกำหนดการเปลี่ยนแปลง การปฐมนิเทศและรายงานตัวนักศึกษาภาคกศ.บป. [เสาร์-อาทิตย์] อ่านต่อ
ประกาศ การรายงานตัวเป็นนักศึกษาเข้าใหม่ภาคปกติ ปี 2565 วันที่ 4 มิ.ย. 65 อ่านต่อ
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชน ของสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร อ่านต่อ | เข้าสู่ระบบที่นี่
ประกาศ นโยบายสิ่งแวดล้อมโครงการสำนักงานสีเขียว พ.ศ. 2565 [10 ม.ค. 65] อ่านต่อ
ประกาศคุรุสภา การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ [28 ธ.ค. 64] อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 อ่านต่อ

  ปีการศึกษา 2564

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดสอบกลางภาค 2/2564 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Online อ่านต่อ
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง จัดให้มีการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 8-9 พ.ย. และ 13-17 พ.ย. 64 อ่านต่อ
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เลื่อนเปิดภาคเรียน 2/2564 ภาคกศ.บป. [เสาร์-อาทิตย์] [4 - 5 ธ.ค. 64] อ่านต่อ
ประกาศรับสมัครนักศึกษา ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู [18 - 29 ต.ค. 64] อ่านต่อ
เปิดระบบลงทะเบียนยืนยันตัวตนเพื่อขอรับสิทธิ์การเยียวยาลดค่าธรรมเนียมการศึกษา [21 - 31 ส.ค. 64] อ่านต่อ
ประกาศ มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา เนื่องจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 [11 พ.ค. 64] อ่านต่อ

  ปีการศึกษา 2563

ประกาศคุรุสภา เรื่อง กำหนดแบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2563 [คุรุสภา] อ่านต่อ
ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา พ.ศ. 2562 ปี 2564-2565 [กรมจัดหางาน] อ่านต่อ
ประกาศ เปลี่ยนแปลงการสอบกลางภาค และสอนชดเชยนักศึกษาภาคปกติ 1/2563 อ่านต่อ
ประกาศ งดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ วันที่ 5 สิงหาคม 2563 อ่านต่อ
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง งดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ 1/2563 อ่านต่อ
คู่มือและเกณฑ์การปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563 อ่านต่อ
ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ Covid-19 อ่านต่อ
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภาคปกติ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2563 อ่านต่อ
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2563 อ่านต่อ
รับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ สาขาพยาบาลศาสตร์ รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2563 อ่านต่อ

  ปีการศึกษา 2562

ประกาศรับสมัครนักศึกษา ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 21 ต.ค. - 10 พ.ย. 62 อ่านต่อ
สำหรับนักศึกษาภาคปกติ 1/2562 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบกลางภาคตั้งแต่วันนี้ - 8 กันยายน 2562 อ่านต่อ
เอกสารประชุมทีมงาน TCAS62 วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 อ่านต่อ
ประกาศรายงานตัวบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ. 2562 อ่านต่อ
ประกาศ งดการเรียนการสอน ภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ 3/2561 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2562 อ่านต่อ
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 วันที่ 24 - 28 มิถุนายน 2562 อ่านต่อ
รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 5 รับตรงอิสระ 7 มิถุนายน 2562อ่านต่อ
รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 5 รับตรงอิสระ วันที่ 17 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2562อ่านต่อ
แจ้งอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับผลคะแนน E หรือ F [ 3 มีนาคม 2562 ]อ่านต่อ
ประกาศ งดการเรียนการสอน ภาค กศ.บป. วันที่ 23 - 24 มีนาคม 2562อ่านต่อ

  ปีการศึกษา 2561

รับสมัครนักศึกษาระบบ TCAS รอบที่ 1 วันที่ 1 - 15 ธันวาคม 2561 อ่านต่อ
ประกาศมาตรการกำกับและควบคุมการส่งผลการเรียน ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 อ่านต่อ
ประกาศงดการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาภาคปกติ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 อ่านต่อ
นักศึกษาใหม่ รหัส 61 ตรวจสอบรายชื่อแบบชั่วคราวได้ที่นี่ อ่านต่อ
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 วันที่ 27 - 30 มิถุนายน 2561 อ่านต่อ
ประกาศกำหนดการเปลี่ยนแปลงการสอบปลายภาคนักศึกษา ภาคปกติ 2/2560 เดิมวันที่ 14 เป็น 22 มีนาคม 2561 อ่านต่อ
โครงการ การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา หลักสูตร 9 พฤติกรรม 9 ความสำเร็จ รุ่นที่ 1 วันที่ 23 -24 กุมภาพันธ์ 2561 อ่านต่อ
รับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1/2 portfolio ผู้มีความสามารถพิเศษ วันนี้ - 15 กุมภาพันธ์ 2561 อ่านต่อ
รับสมัครนักศึกษา โครงการทุนเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา ประจำปี 2561 อ่านต่อ

  ปีการศึกษา 2560

ประกาศเลื่อนสอบปลายภาคเรียน 1/60 สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. เป็น 18-19 พ.ย. 60 อ่านต่อ
รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1/1 Portfolio อ่านต่อ
นักศึกษาใหม่ รหัส 60 ตรวจสอบรายชื่อแบบชั่วคราวได้ที่นี่ อ่านต่อ
ปฏิทินภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ภาค ปกติ สำหรับอาจารย์ อ่านต่อ
ปฏิทินภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ภาค ปกติ กำแพงเพชร และ มรภ.กพ.แม่สอด อ่านต่อ
ตารางเรียนเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1-4 ภาคฤดูร้อน/2559 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ อ่านต่อ
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 เปิด 27 มีนาคม 2560 สำหรับนักศึกษา รหัส 57 58 และ 59 อ่านต่อ
กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2559 นักศึกษาภาคปกติ วันที่ 13 - 21 มีนาคม 2560 อ่านต่อ

  ปีการศึกษา 2559

แจ้งเปิดภาคเรียนที่ 2/2559 ภาคปกติ รหัส 56, 57 และ 58 วันที่ 4 มกราคม 2560 อ่านต่อ
กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2559 นักศึกษาภาคปกติ รหัส 57, 58, 59 อ่านต่อ
รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2559 ภาคปกติ และภาค กศ.บป. อ่านต่อ
แจ้งกำหนดการสอบกลางภาค 1/2559 กำแพงเพชรและแม่สอด อ่านต่อ
แจ้งเปลี่ยนแปลงปฏิทินภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สำหรับนักศึกษา และ สำหรับอาจารย์ อ่านต่อ
กำหนดการสอบกลางภาค 1/2559 กำแพงเพชรและแม่สอด ระหว่างวันที่ 22-26 สิงหาคม 2559 อ่านต่อ
แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 59 สามารถตรวจสอบตารางเรียนได้ที่นี่ อ่านต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2558 อ่านต่อ
แจ้งตารางสอบปลายภาค ภาคปกติ 2/2558 แจ้งสอบซ้อน ภายในวันที่ 25 เมษายน 2559 อ่านต่อ
แจ้งตารางสอบกลางภาค ภาคปกติ 2/2558 แจ้งสอบซ้อน ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 อ่านต่อ
ตารางสอบนักศึกษาภาค กศ.บป. เทอม 2/2558 แจ้งสอบซ้อน ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 อ่านต่อ
เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาค กศ.บป. ปีการศึกษา 2559 อ่านต่อ