ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

               สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2562

ประจำปี พ.ศ. 2561 เอกสาร
- ประจำเดือน มิถุนายน 2561 Download
- ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 Download
- ประจำเดือน สิงหาคม 2561 Download
- ประจำเดือน กันยายน 2561 Download
- ประจำเดือน ตุลาคม 2561 Download
- ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 Download
- ประจำเดือน ธันวาคม 2561 Download
ประจำปี พ.ศ. 2562 เอกสาร
- ประจำเดือน มกราคม 2562 Download
- ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 Download
- ประจำเดือน มีนาคม 2562 Download
- ประจำเดือน เมษายน 2562 Download
- ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 Download