ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

               สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2563

ประจำปี พ.ศ. 2562 เอกสาร
- ประจำเดือน มิถุนายน 2562 Download
- ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 Download
- ประจำเดือน สิงหาคม 2562 Download
- ประจำเดือน กันยายน 2562 Download
- ประจำเดือน ตุลาคม 2562 Download
- ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 Download
- ประจำเดือน ธันวาคม 2562 Download
ประจำปี พ.ศ. 2563 เอกสาร
- ประจำเดือน มกราคม 2563 Download
- ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 Download
- ประจำเดือน มีนาคม 2563 Download
- ประจำเดือน เมษายน 2563 Download
- ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 Download