ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

               สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2565

ประจำปี พ.ศ. 2564 เอกสาร
- ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 Download
- ประจำเดือน มิถุนายน 2564 Download
- ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 Download
- ประจำเดือน สิงหาคม 2564 Download
- ประจำเดือน กันยายน 2564 Download
- ประจำเดือน ตุลาคม 2564 Download
- ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 Download
- ประจำเดือน ธันวาคม 2564 Download
ประจำปี พ.ศ. 2565 เอกสาร
- ประจำเดือน มกราคม 2565 Download
- ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 Download
- ประจำเดือน มีนาคม 2565 Download