ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

               สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2566

ประจำปี พ.ศ. 2565 เอกสาร
- ประจำเดือน เมษายน 2565 Download
- ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 Download
- ประจำเดือน มิถุนายน 2565 Download
- ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 Download
- ประจำเดือน สิงหาคม 2565 Download
- ประจำเดือน กันยายน 2565 Download
- ประจำเดือน ตุลาคม 2565 Download
- ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 Download
- ประจำเดือน ธันวาคม 2565 Download
ประจำปี พ.ศ. 2566 เอกสาร
- ประจำเดือน มกราคม 2566 Download
- ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 Download
- ประจำเดือน มีนาคม 2566 Download