ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

               สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2564

ประจำปี พ.ศ. 2563 เอกสาร
- ประจำเดือน มิถุนายน 2563 Download
- ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 Download
- ประจำเดือน สิงหาคม 2563 Download
- ประจำเดือน กันยายน 2563 Download
- ประจำเดือน ตุลาคม 2563 Download
- ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 Download
- ประจำเดือน ธันวาคม 2563 Download
ประจำปี พ.ศ. 2564 เอกสาร
- ประจำเดือน มกราคม 2564 Download
- ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 Download
- ประจำเดือน มีนาคม 2564 Download