Phone : 055 706 555 ext. 1022

งานสหกิจศึกษา


สไลค์ สำนักส่งเสริมฯ
กำหนดอนุมัติผลการศึกษา
เอกสารการอบรมโครงการ
เอกสารการอบรมโครงการ การพัฒนาหลักสูตรนำร่องฯ วันที่ 9 มีนาคม 2562
- ประวัติวิทยากร
- คู่มือWIL
- การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน
- นวัตกรรมหลักสูตร New S Curve สกอ.
- วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ_อุตรดิตถ์
- แบบฟอร์มเสนอโครงการ
 
เอกสารการอบรม วันที่ 23 สิงหาคม 2561
- เอกสารการอบรมโดย อาจารย์สารัลย์ กระจง
 
อกสารการอบรม วันที่ 15 - 16 พฤษภาคม 2561
- ปรัชญา แนวคิดสหกิจศึกษา โดย ดร.อลงกต ยะไวทย์
- มาตรฐานและการบริหารจัดการหลักสูตรสหกิจศึกษา โดย อาจารย์สารัลย์ กระจง
- งานสหกิจศึกษาที่มีคุณภาพและการรับรองงาน โดย ดร.อลงกต ยะไวทย์
- เทคนิคการเจรจา การสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ โดย ดร.อลงกต ยะไวทย์
- การเตรียมความพร้อม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวัตม์ กมลคุณานนท์
- การติดตามและประสานงานระหว่างปฏิบัติงาน โดย ดร.รัชดา คาจริง
- การนิเทศงและการสอนงาน โดย ดร.อลงกต ยะไวทย์
- การให้คำปรึกษาและการแก้ไขปัญหา โดย อาจารย์สารัลย์ กระจง
- การประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและกิจกรรมหลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุ ธัชยะพงษ์
- แนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานสหกิจศึกษา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐิรา ทับทิม
- แนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานสหกิจใหม่ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐิรา ทับทิม

บุคลากร งานสหกิจศึกษา


อาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ ตุ้มมี
หัวหน้างานสหกิจศึกษา


นายชัยเดช ขัตติยะ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ | พนักงานราชการ
เบอร์ภายใน 1021


นางสาวชุลีพร แสงสุวรรณ์
นักวิชาการศึกษา | พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์ภายใน 1451


นายวงศกร เฮี๊ยนเจริญ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | พนักงานปฏิบัติการ
เบอร์ภายใน 1452