ชื่อโครงการ               
การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WiL : Work-integrated Learning)
ลักษณะโครงการ         พัฒนาอาจารย์สู่มืออาชีพ
ผู้รับผิดชอบโครงการ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนา

สังกัดหน่วยงาน           สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

1.   หลักการและเหตุผล
       ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา โดยมีรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน
       สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้เล็งเห็นความสําคัญของเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดทําโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WiL : Work-integrated Learning)” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรสายสอนได้เพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และมีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการพัฒนาการเรียนการสอน ที่เป็นส่วนสำคัญซึ่งบรรจุอยู่ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
       ดังนั้น สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จึงได้จัดทําโครงการดังกล่าว

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่บุคลากรสายสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
2.2 เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมอบรมนำความรู้ความเข้าใจไปใช้ในการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
3.1 เชิงปริมาณ บุคลากรสายสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จำนวน 200 คน
3.2 เชิงคุณภาพ บุคลากรสายสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สามารถนำความรู้ ความเข้าใจ และนำไปประกอบการเรียนการสอนที่เหมาะสม

4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

5. วิทยากร
ดร.อลงกต ยะไวทย์

6. ระยะเวลาและสถานที่
ระหว่างวันที่ 24 - 25 เมษายน 2560
ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 คณาจารย์ ที่เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัย
7.2 คณาจารย์ ที่เข้าร่วมการอบรม นำความรู้ ความเข้าใจไปใช้ในการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานได้

8. การติดตามประเมินผล
8.1 แบบสอบถามการเข้าร่วมอบรม
8.2 ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมอบรม