ชื่อโครงการ
การดำเนินงานบริหารจัดการงานสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน        
ลักษณะโครงการ
พัฒนาบุคลากร
ผู้รับผิดชอบโครงการ    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนา

สังกัดหน่วยงาน           สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

1.   หลักการและเหตุผล
       ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เปิดรับนักศึกษาชาวต่างชาติจากประเทศจีน เข้าศึกษาในหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี และมีแนวโน้มในการรับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงขอเข้าศึกษาดูงานในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเกี่ยวกับการรับและดูแลนักศึกษาชาวต่างชาติ และศึกษาดูงานในส่วนของงานของประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร และส่วนของงานทะเบียน เพื่อนำประสบการณ์มาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อศึกษาแนวทางการรับนักศึกษาชาวต่างชาติ
2.2 เพื่อให้บุคลากรได้นำประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
2.3 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเทคนิคการปฏิบัติงานมาใช้ในการพัฒนาองค์กร

3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
3.1 บุคลากรในสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวน 17 คน

4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

5. ระยะเวลาและสถานที่
ระหว่างวันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
6.1 บุคลากรได้รับความรู้และเทคนิคใหม่ ๆ และประสบการณ์ตรงมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน


ภาพกิจกรรม