ชื่อโครงการ ศึกษาดูงาน ศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ลักษณะโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาสหกิจศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนา

สังกัดหน่วยงาน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

1.   หลักการและเหตุผล
       ด้วยกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเพื่อส่งเสริมสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาให้ช่วยขับเคลื่อน การพัฒนาประเทศ ตามความร่วมมืออุดมศึกษาไทยในการแก้ปัญหาประเทศไว้ด้วยกัน ๘ นโยบาย โดยหนึ่งในนโยบายคือ สหกิจศึกษาหรือการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการทำงาน(Work - integrated learning :Wil) มหาวิทยาลัยจึงเล็งเห็นความสำคัญถึงนโยบายดังกล่าวในการส่งเสริม พัฒนาและเตรียมความพร้อมของผู้เรียนเพื่อเข้าสู่ระบบการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน สร้างประสบการณ์ทางด้านวิชาการและวิชาชีพจากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ส่งเสริมให้พนักงานในสถานประกอบการได้ถ่ายทอดความรู้ เทคนิค และวิธีการในสถานศึกษา ตลอดจนขยายความร่วมมือหรือต่อยอดโครงการ/งานวิจัย/นวัตกรรมต่างๆ ให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น เพื่อคณาจารย์ได้มีความรู้ ความเข้าใจเพิ่มขึ้นในการออกแบบหลักสูตร และการวางแผนการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการทำงาน รวมทั้งให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ทฤษฏีที่เรียนกับการปฏิบัติงานจริง การสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับสถานประกอบการในการร่วมกันพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อได้แลกเปลี่ยนทัศนคติ และประสบการณ์การดำเนินงานสหกิจ
2.2 เเพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมอบรมนำความรู้ความเข้าใจไปใช้ในการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
3.1 เชิงปริมาณ บุคลากรสายสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จำนวน 10 คน
3.2 เชิงคุณภาพ บุคลากรสายสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สามารถนำความรู้ความเข้าใจไปใช้ในการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานได้

4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

5. ระยะเวลาและสถานที่
ระหว่างวันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ
6.1 คณาจารย์สามารถนำแนวคิดและแนวทางที่ได้ไปพัฒนาการดำเนินงานสหกิจศึกษา
6.2 คณาจารย์ที่เข้าร่วมการอบรมนำความรู้ความเข้าใจไปใช้ในการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานได้

ภาพกิจกรรมศึกษาดูงาน