ชื่อโครงการ               อบรมเชิงปฏิบัติการ อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา
ลักษณะโครงการ         ส่งเสริมและพัฒนาสหกิจศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนา

สังกัดหน่วยงาน           สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

1.   หลักการและเหตุผล
       ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา โดยมีรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน โดยได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WiL : Work-integrated Learning) สำหรับอาจารย์ที่ผ่านมานั้น
       สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้เล็งเห็นความสําคัญ เพื่อให้บุคลากรสายสอนได้เพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และมีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการพัฒนาการเรียนการสอน ที่เป็นส่วนสำคัญซึ่งบรรจุอยู่ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 จึงได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา
       ดังนั้น สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จึงได้จัดทําโครงการดังกล่าว ในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ขึ้น

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่บุคลากรสายสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
2.2 เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมอบรมนำความรู้ความเข้าใจไปใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาสหกิจศึกษา

3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
3.1 เชิงปริมาณ บุคลากรสายสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จำนวน 39 คน
3.2 เชิงคุณภาพ บุคลากรสายสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สามารถนำความรู้ ความเข้าใจ และนำไปประกอบการเรียนการสอนที่เหมาะสม

4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

5. วิทยากร
ดร.อลงกต ยะไวทย์

6. ระยะเวลาและสถานที่
วันที่ 25 สิงหาคม 2560
ณ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 อาคารปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 คณาจารย์ ที่เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัย
7.2 คณาจารย์ ที่เข้าร่วมการอบรม นำความรู้ ความเข้าใจไปใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาสหกิจศึกษา

8. การติดตามประเมินผล
8.1 แบบสอบถามการเข้าร่วมอบรม
8.2 ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมอบรม

คำสั่งมหาวิทยาลัย

+ คำสั่งที่ 1555/2560

ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ